Bar­be­cu­e­zo­nes voor de ver­le­ven­di­ging van Leid­se par­ken

D66 Lei­den ziet het ont­wik­ke­len van bar­be­cu­e­zo­nes in Lei­den, met name in par­ken in de bin­nen­stad en in de nabij­heid daar­van, als toe­ge­voeg­de waar­de op het ver­le­ven­di­gen van de stad. Zeker een stad als Lei­den, met haar dicht­be­volk­te bin­nen­stad en ook de vele stu­den­ten woon­ach­tig in de stad zou het niet mis­staan om aan de […]

Leid­se sin­gels moe­ten lang­ste park van Neder­land wor­den

Lei­den wil van de Leid­se sin­gels het lang­ste park van Neder­land maken. Met een aan­tal aan­pas­sin­gen kan van de 6 km sin­gels een groe­ne ring rond de bin­nen­stad wor­den gemaakt. Het lang­ste (binnenstads)park van Neder­land moet meer toe­ris­ten naar Lei­den trek­ken en zal de leef­om­ge­ving van de Lei­de­na­ren ver­be­te­ren. De Leid­se sin­gels zijn uniek omdat […]

Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd tij­dens Leid­se Boom­feest­dag

Aan­staan­de dins­dag doen zo’n 500 Leid­se basis­school­leer­lin­gen mee met de jaar­lijks Boom­feest­dag in de Leid­se Hout. Dit jaar heeft deze dag een extra fees­te­lijk tin­tje en ver­zorgt de direc­teur van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen, de kick-off voor de ver­ha­len­wed­strijd “De Groe­ne Stad, bron van & voor Bio­di­ver­si­teit” voor Lei­den en omge­ving. Op de […]

‘Puntgraaf’ wint plan voor groe­ne entree Leid­se bin­nen­stad

Een samen­wer­kings­ver­band van ate­lier PRO archi­tek­ten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de her­in­rich­ting van de Lam­mer­markt in Lei­den gewon­nen. Het con­cept Punt­gaaf voor­ziet in het her­stel van het his­to­ri­sche bol­werk, in com­bi­na­tie met een bouw­blok aan stads­zij­de.  “Er is een mooi even­wicht tus­sen groen en steen”, aldus het jury­rap­port. Wegens het […]

Bij­na mil­joen voor Leid­se groe­ne speel­plei­nen

Basis­school­leer­lin­gen in de regio Lei­den spe­len bin­nen­kort bij hun school in het groen. Fonds 1818 stelt voor de komen­de twee jaar een half mil­joen euro beschik­baar om basis­scho­len in Lei­den te sti­mu­le­ren hun school­plei­nen te ver­groe­nen. De gemeen­te Lei­den kop­pelt het pro­ject aan het eigen voor­ne­men om schoolom­ge­vin­gen vei­li­ger (200.000 euro) en groe­ner (nog eens […]