Bar­be­cu­e­zo­nes voor de ver­le­ven­di­ging van Leid­se par­ken

D66 Lei­den ziet het ont­wik­ke­len van bar­be­cu­e­zo­nes in Lei­den, met name in par­ken in de bin­nen­stad en in de nabij­heid daar­van, als toe­ge­voeg­de waar­de op het ver­le­ven­di­gen van de stad. Zeker een stad als Lei­den, met haar dicht­be­volk­te bin­nen­stad en ook de vele stu­den­ten woon­ach­tig in de stad zou het niet mis­staan om aan de inwo­ners van de stad de gele­gen­heid te bie­den om bij mooi weer te gaan barbecueën in de Leid­se par­ken.

In Rot­ter­dam is het toe­ge­staan om in het bar­be­cue sei­zoen in een aan­tal par­ken in daar­voor aan­ge­we­zen zones te barbecueën. Deze bar­be­cu­e­zo­nes zijn zo geko­zen dat de over­last voor inwo­ners van de stad mini­maal is en tevens zijn zij uit­ge­rust met meta­len kool­con­tai­ners voor het kool­af­val.

Par­ken wor­den leven­di­ger
De par­ken van Rot­ter­dam wor­den daar in de len­te- en zomer­maan­den een stuk leven­di­ger. Deze ver­le­ven­di­ging heeft als resul­taat, dat de par­ken een stuk beter bezocht wor­den en dat bij mooi weer de men­sen de stad min­der snel uit­trek­ken en eer­der ervoor kie­zen tijd en geld te beste­den in hun eigen stad. Het is zelfs zo dat dit kan lei­den tot een ver­ho­ging van het aan­tal bezoe­kers aan deze stad. Daar­naast geldt, zoals voor elke stad, dat er in ste­de­lijk gebied min­der ach­ter­tuin­tjes zijn, waar men­sen terecht kun­nen om te barbecueën. De moge­lijk­heid te barbecueën in de Rot­ter­dam­se par­ken leidt dan ook tot een ver­min­de­ring van het barbecueën voor de deur en op straat.

Toe­ge­voeg­de waar­de
D66 ziet het ont­wik­ke­len van bar­be­cu­e­zo­nes in Lei­den, met name in par­ken in de bin­nen­stad en in de nabij­heid daar­van, als toe­ge­voeg­de waar­de op het ver­le­ven­di­gen van de stad.

Ster­ke­re soci­a­le cohe­sie
Zeker een stad als Lei­den, met haar dicht­be­volk­te bin­nen­stad en ook de vele stu­den­ten woon­ach­tig in de stad zou het niet mis­staan om aan de inwo­ners van de stad de gele­gen­heid te bie­den om bij mooi weer te gaan barbecueën in de Leid­se par­ken. Dit kan lei­den tot een ver­hoog­de inter­ac­tie en ster­ke­re soci­a­le cohe­sie tus­sen de inwo­ners in Lei­den, als­me­de een ver­ho­ging van (toe­ris­tisch) bezoek aan de stad.

Het is niet de bedoe­ling van D66 om men­sen te ver­bie­den om voor de deur te barbecueën, maar om de par­ken in de stad door mid­del van deze bar­be­cu­e­zo­nes te ver­le­ven­di­gen.

Bron:
D66 Lei­den

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.