Leid­schen­dam wil in hoog tem­po ver­groe­nen

Steen eruit, groen erin. Leid­­schen­­dam-Voor­­burg wil de komen­de jaren hard ‘ver­groe­nen’: Op het school­plein, op daken en tegen gevels. Het aan­tal groe­ne school­plei­nen moet van de hui­di­ge twee naar vijf, meer dan een ver­dub­be­ling. Ook trekt de gemeen­te de por­te­mon­nee voor de aan­leg van groe­ne daken en gevel­tui­nen, open­ba­re boom­gaar­den en pluk­tui­nen. Dat blijkt uit […]

Laat­ste boom 1000bomenplan geplant in Leid­schen­dam-Voor­burg

Sijt­wen­de­park in Leid­­schen­­dam-Voor­­burg de laat­ste boom van het 1000bomenplan. Hij wordt hier­bij gehol­pen door wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen). Een tijd­je gele­den kon­den inwo­ners laten weten waar ze graag een boom wil­den plan­ten via de actie ‘Hier past een boom’. Camiel speelt graag in het park, maar vindt het […]

Boom geplant in Leid­schen­dam in kader van ‘1000bomenplan’

Wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen) van de gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg heb­ben vori­ge week  een boom geplant in Leid­schen­dam. Hier­mee werd offi­ci­eel een vol­gen­de stap gezet in de uit­voe­ring van het ‘1000bomenplan’. De gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg wil een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne woon­stad zijn, omdat meer groen in de stad bij­draagt aan een leef­ba­re […]

Leid­schen­dam-Voor­burg wil meer groen en meer vari­a­tie in groen

Wet­hou­der Hout­za­ger (Groen) intro­du­ceer­de onlangs een fol­der over het Groen­struc­tuur­plan voor Leid­­schen­­dam-Voor­­burg. Een onder­deel uit dit Groen­struc­tuur­plan is het aan­bren­gen van meer vari­a­tie in de bomen, strui­ken, plan­ten en het gras in de gemeen­te. Om hier een bij­zon­de­re start mee te maken heeft de wet­hou­der op de Konin­gin Wil­hel­mi­nalaan in Leid­schen­dam een Sequoi­a­den­dron gigan­te­um (reu­zen­se­quoia) […]