Leid­schen­dam wil in hoog tem­po ver­groe­nen

Steen eruit, groen erin. Leid­schen­dam-Voor­burg wil de komen­de jaren hard ‘ver­groe­nen’: Op het school­plein, op daken en tegen gevels.
Het aan­tal groe­ne school­plei­nen moet van de hui­di­ge twee naar vijf, meer dan een ver­dub­be­ling. Ook trekt de gemeen­te de por­te­mon­nee voor de aan­leg van groe­ne daken en gevel­tui­nen, open­ba­re boom­gaar­den en pluk­tui­nen. Dat blijkt uit de Duur­zaam­heids­agen­da 2016–2020.
Als een olie­vlek moet het groen zich over de stad gaan uit­sprei­den. De ambi­tie van de stad is om de komen­de vier jaar 15.000 vier­kan­te meter aan groe­ne daken en gevel­tui­nen aan te leg­gen.
Zon­ne­pa­ne­len
Daar­naast zet het stads­be­stuur flink in op een scho­ne­re stad. Zo komt er een door­start van de sub­si­die­re­ge­ling voor zon­ne­pa­ne­len. In totaal trekt de gemeen­te in de peri­o­de tot 2020 575.000 euro uit voor het duur­za­mer maken van Leid­schen­dam-Voor­burg. Daar­van gaat 60.000 euro naar ‘groen en bio­di­ver­si­teit’. Daar valt onder meer de aan­leg van open­ba­re boom­gaar­den onder.
Voor groen moet je niet de stad uit hoe­ven, vindt het stads­be­stuur. Dat moet dicht­bij zijn, in de eigen wijk. Daar­om komen er meer voor­zie­nin­gen — zit­ban­ken, pick­nick­ta­fels en ‘recre­a­tie­ve pleis­ter­plaat­sen’ — om te kun­nen pro­fi­te­ren van het groen in de buurt.
Elek­trisch
In het stre­ven om min­der te ver­vui­len gaat Leid­schen­dam-Voor­burg onder meer het elek­trisch auto­rij­den sti­mu­le­ren, meer inzet­ten op afval­schei­ding en wil de stad dat inwo­ners vaker de fiets gaan pak­ken. Over vier jaar moet het gebruik van de fiets met 30 pro­cent zijn geste­gen.
Wet­hou­der Floor Kist (onder meer Mili­eu en Duur­zaam­heid) zegt met de Duur­zaam­heids­agen­da te kij­ken naar de toe­komst. „Er is een mooi gezeg­de: ‘We erven de aar­de niet van onze voor­ou­ders, we lenen hem van onze kin­de­ren’. De gemeen­te wil onze kin­de­ren niet opza­de­len met pro­ble­men die wij laten lig­gen.”
Groen­com­pe­ti­tie
Eer­der meld­de de gemeen­te al in 2017 mee te doen aan de jaar­lij­jk­se Nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le. Daar­mee maakt de stad kans op de titel ‘Groen­ste stad van Neder­land’.
Bron: AD.nl