Leid­schen­dam-Voor­burg wil meer groen en meer vari­a­tie in groen

Wet­hou­der Hout­za­ger (Groen) intro­du­ceer­de onlangs een fol­der over het Groen­struc­tuur­plan voor Leid­schen­dam-Voor­burg. Een onder­deel uit dit Groen­struc­tuur­plan is het aan­bren­gen van meer vari­a­tie in de bomen, strui­ken, plan­ten en het gras in de gemeen­te. Om hier een bij­zon­de­re start mee te maken heeft de wet­hou­der op de Konin­gin Wil­hel­mi­nalaan in Leid­schen­dam een Sequoi­a­den­dron gigan­te­um (reu­zen­se­quoia) geplant.

Nog groe­ner
Leid­schen­dam-Voor­burg wil een groe­ne woon­stad zijn. Ver­ge­le­ken met ande­re gemeen­tes in de omge­ving is er in deze gemeen­te al behoor­lijk wat groen te vin­den. Een groe­ne omge­ving is pret­tig om door­heen te wan­de­len of om in te wonen. Maar het is ook goed voor de gezond­heid, het mili­eu, de leef­baar­heid en de eco­no­mie. Het Groen­struc­tuur­plan ‘Buitengewoon groen‘ dat afge­lo­pen jaar is opge­steld, geeft aan hoe de gemeen­te in de toe­komst nog groe­ner kan wor­den.

Van dit plan heeft de gemeen­te een fol­der met een kor­te samen­vat­ting gemaakt. 
Klik hier voor meer infor­ma­tie vindt u hier »