Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den gevierd op woens­dag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeen­ten Box­meer, Gra­ve, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Antho­nis, is de gast­heer voor de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag. Het the­ma voor Boom­feest­dag 2012 is ‘Bomen (be)leven’. Bomen zor­gen voor leven; zon­der bomen is er […]

Land in de stad

Deze bro­chu­re is het pro­duct van het pro­ject ‘Land in de Stad’. Het kan een inspi­ra­tie­bron en model vor­men voor de uit­wer­king van de plan­nen die de gro­te ste­den (G30) heb­ben opge­steld in het kader van ‘Groen in en om de Stad’. ‘Land in de Stad’ daagt stads­ge­wes­ten uit groen en rood in een nieu­we […]

Stads­rand­zo­ne: de poort van stad naar land en omge­keerd

In de gedruk­te nieuws­brief van De Groe­ne Stad num­mer 2 staat de stads­rand­zo­ne cen­traal. In het eer­ste arti­kel leest u een inter­view met pro­gram­ma­di­rec­teur Edward Stig­ter van Mooi Neder­land over de stads­rand­zo­nes. Deze zone is vol­gens Stig­ter bij uit­stek het gebied waar hard gewerkt moet wor­den om Neder­land mooi­er te maken en de behoef­te aan groen […]

Terug naar het bos Effec­ten van natuur­be­le­vings­pro­gram­ma ‘Het Bewaar­de Land’ op de natuur­be­le­ving

In dit rap­port wor­den de resul­ta­ten van en onder­zoek naar de effec­ten van deel­na­me aan natuur­be­le­vings­pro­gram­ma Het Bewaar­de Land op de natuur­be­le­ving en gezond­heid van autoch­to­ne en alloch­to­ne kin­de­ren beschreven.Deelname aan het pro­gram­ma had een aan­toon­baar effect op de natuur­be­le­ving en de psy­chi­sche gezond­heid van de kin­de­ren. Meer belang­stel­ling voor het lezen van natuur­boe­ken. Ster­ke­re […]