Stads­rand­zo­ne: de poort van stad naar land en omge­keerd

In de gedruk­te nieuws­brief van De Groe­ne Stad num­mer 2 staat de stads­rand­zo­ne cen­traal.

In het eer­ste arti­kel leest u een inter­view met pro­gram­ma­di­rec­teur Edward Stig­ter van Mooi Neder­land over de stads­rand­zo­nes. Deze zone is vol­gens Stig­ter bij uit­stek het gebied waar hard gewerkt moet wor­den om Neder­land mooi­er te maken en de behoef­te aan groen is daar groot. Bin­nen het pro­gram­ma Mooi Neder­land wordt spe­ci­fiek aan­dacht besteed aan stads­rand­zo­nes.

Groe­ne Loper
In het twee­de arti­kel staat de Almeer­se Groe­ne Loper staat. De Groe­ne Loper is een groe­ne ver­bin­dings­strook dwars door de Oost­vaar­ders­buurt die de natuur van de Oost­vaar­ders­plas­sen de stad inbrengt.

Op pagi­na 3 wordt aan­dacht besteed aan de vak­beurs Groot­Groen­Plus. Het cen­tra­le the­ma van de beurs is De Groe­ne Stad.

Op deze pagi­na vindt u infor­ma­tie over de onlangs ver­sche­nen bro­chu­re ‘Toprozen van Neder­land’.

Aan de ach­ter­zij­de van deze nieuws­brief vindt u infor­ma­tie en afbeel­din­gen van enke­le boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten die in de tekst aan bod komen.