Land in de stad

Deze bro­chu­re is het pro­duct van het pro­ject ‘Land in de Stad’. Het kan een inspi­ra­tie­bron en model vor­men voor de uit­wer­king van de plan­nen die de gro­te ste­den (G30) heb­ben opge­steld in het kader van ‘Groen in en om de Stad’. ‘Land in de Stad’ daagt stads­ge­wes­ten uit groen en rood in een nieu­we samen­hang te zien en op dat schaal­ni­veau ook alli­an­ties te slui­ten