Wet­hou­der Aals­meer plant laat­ste boom voor de her­in­rich­ting Van Cleeff­ka­de

Wet­hou­der Ulla Eurich heeft onlangs offi­ci­eel de ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de in Aals­meer geo­pend door de laat­ste boom te plan­ten. Eurich: “De ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de is met al die bloe­men en plan­ten een vei­li­ge en fleu­ri­ge entree waar ‘Bloemendorp Aals­meer’ weer trots op kan zijn”. De werk­zaam­he­den voor de her­in­rich­ting van de Van Cleeff­ka­de zijn met […]

Laat­ste boom 1000bomenplan geplant in Leid­schen­dam-Voor­burg

Sijt­wen­de­park in Leid­­schen­­dam-Voor­­burg de laat­ste boom van het 1000bomenplan. Hij wordt hier­bij gehol­pen door wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen). Een tijd­je gele­den kon­den inwo­ners laten weten waar ze graag een boom wil­den plan­ten via de actie ‘Hier past een boom’. Camiel speelt graag in het park, maar vindt het […]

Zoe­ter­meer­se kin­de­ren plant­ten laat­ste boom in groe­ne speel­plek

De afge­lo­pen maan­den is druk gewerkt aan het ont­werp en de aan­leg van een groe­ne speel­plek in Zoe­ter­meer. Na het inplan­ten van al het groen heb­ben kin­de­ren van de par­ti­ci­pa­tie­groep de laat­ste boom geplant. Er staan tij­de­lijk hek­ken om het gehe­le ter­rein om het groen de kans te geven om te groei­en. Aan het begin […]

Het laat­ste kind in het bos

Richard Louv, suc­ces­vol Ame­ri­kaans jour­na­list en futu­rist, schreef een indruk­wek­ken­de best­sel­ler: Last Child in the Woods : Saving Our Child­ren from Natu­­re-Defi­­cit Dis­or­der. Het boek is inmid­dels ver­taald in het Neder­lands en ver­schijnt in sep­tem­ber onder de titel: Het laat­ste kind in het bos : hoe we onze kin­de­ren weer in con­tact bren­gen met de […]