Groe­ne Help­desk voor klei­ne onder­zoeks­vra­gen

Spe­ci­aal voor klei­ne vra­gen is ken­nis­in­sti­tuut voor de groe­ne leef­om­ge­ving Alter­ra een nieu­we dienst gestart: de Groe­ne Help­desk. Na een mail­tje, eni­ge admi­ni­stra­tie en een rela­tief klei­ne ver­goe­ding, gaat een onder­zoe­ker aan het werk. “We wil­len onze ken­nis dich­ter bij de maat­schap­pij bren­gen”, aldus de beden­ker.  Onder­tus­sen moet de nieu­we ser­vi­ce ook gewoon geld ople­ve­ren […]

Rot­ter­dam geeft ook sub­si­die voor klei­ne groe­ne daken

Van­af nu is het ook moge­lijk voor klei­ne groe­ne daken sub­si­die aan te vra­gen in de gemeen­te Rot­ter­dam. In de prak­tijk blijkt dat hier veel vraag naar is. De sub­si­die­re­ge­ling heeft inmid­dels tot 30.000 m² groe­ne daken in Rot­ter­dam geleid. Groe­ne daken geven Rot­ter­dam een groe­ner aan­zien, vor­men een buf­fer bij regen­af­voer en zor­gen voor […]

Samen bou­wen aan natuur­lijk spe­len Stu­die­dag 24 juni De Klei­ne Aar­de

Op 24 juni orga­ni­seert De Klei­ne Aar­de bin­nen haar pro­ject Speel­na­tuur in samen­wer­king met Stich­ting Oase een inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag die hele­maal in het teken staat van natuur­lijk spe­len. Zowel de the­o­re­tisch ach­ter­grond, de dis­cus­sie over de nut en nood­zaak als de prak­ti­sche aan­pak van ont­werp naar uit­voe­ring zul­len aan­bod komen. We nodi­gen diver­se […]

Klei­ne land­schaps­ele­men­ten als invan­gers van fijn stof en ammo­ni­ak

Dit rap­port gaat over de bete­ke­nis van klei­ne land­schaps­ele­men­ten (bos­jes, sin­gels, groe­pen en rij­en bomen, enz.) als invan­gers van fijn stof en ammo­ni­ak. Hier­voor is lite­ra­tuur bestu­deerd en is voor een con­creet gebied bere­kend hoe­veel fijn stof en ammo­ni­ak kan wor­den inge­van­gen door de aan­we­zi­ge land­schaps­ele­men­ten en hoe groot de rela­tie­ve bij­dra­ge van land­schaps­ele­men­ten kan […]