Groe­ne Help­desk voor klei­ne onder­zoeks­vra­gen

Spe­ci­aal voor klei­ne vra­gen is ken­nis­in­sti­tuut voor de groe­ne leef­om­ge­ving Alter­ra een nieu­we dienst gestart: de Groe­ne Help­desk. Na een mail­tje, eni­ge admi­ni­stra­tie en een rela­tief klei­ne ver­goe­ding, gaat een onder­zoe­ker aan het werk.

“We wil­len onze ken­nis dich­ter bij de maat­schap­pij bren­gen”, aldus de beden­ker.  Onder­tus­sen moet de nieu­we ser­vi­ce ook gewoon geld ople­ve­ren ter com­pen­sa­tie van de over­heids­be­zui­ni­gin­gen. Half juli ging de site in alle stil­te onli­ne en nu wordt voor­zich­tig recla­me gemaakt. Voor­lo­pig richt die recla­me zich op  Alter­ra-gere­la­teer­de vra­gen van gemeen­ten. Van de ande­re Wage­ning­se insti­tu­ten heeft  PPO (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving) zicht bij de pilot aan­ge­slo­ten. Uit­ein­de­lijk moet de help­desk voor heel Wage­nin­gen UR gaan gel­den »

Bron:
Resour­ce Wage­nin­gen UR

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.