Klei­ne land­schaps­ele­men­ten als invan­gers van fijn stof en ammo­ni­ak

Dit rap­port gaat over de bete­ke­nis van klei­ne land­schaps­ele­men­ten (bos­jes, sin­gels, groe­pen en rij­en bomen, enz.) als invan­gers van fijn stof en ammo­ni­ak. Hier­voor is lite­ra­tuur bestu­deerd en is voor een con­creet gebied bere­kend hoe­veel fijn stof en ammo­ni­ak kan wor­den inge­van­gen door de aan­we­zi­ge land­schaps­ele­men­ten en hoe groot de rela­tie­ve bij­dra­ge van land­schaps­ele­men­ten kan zijn aan ver­min­de­ring van de pro­ble­ma­tiek.
Tref­woor­den bij dit rap­port zijn: ammo­ni­ak, boom­soor­ten, fijn stof, invang, lan­de­lijk gebied, land­schaps­ele­men­ten