Berichten

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.

Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie.

Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen
Het gaat om onder meer recreatiegebied Spaarnwoude en de Brettenzone. In de conceptvisie is beschreven hoe de overheden samen met het recreatieschap weerstand willen bieden aan de stedelijke druk op dit gebied. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen. Ze denken daarbij aan een verbeterd routenetwerk en recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het karakter van de deelgebieden. Zo zou aan de zuidoever van het Noordzeekanaal meer ruimte benut kunnen worden voor voorzieningen en evenementen, maar in de Spaarndammerpolder zouden de activiteiten zich moeten beperken tot bijvoorbeeld een ijsje eten bij de boer.

Groen toegankelijker maken
Andere ideeën zijn betere voorzieningen voor vliegtuigspotters bij Schiphol en een aantrekkelijke route door de Waarderpolder in Haarlem waardoor het groen langs de Mooie Nel beter bereikbaar wordt. Ook kan het toekomstige station Halfweg-Zwanenburg fungeren als recreatieknooppunt midden in het gebied. Door bijvoorbeeld een informatievoorziening over fiets- en wandelroutes en fietsverhuur te realiseren wordt het groen veel toegankelijker.

Groen beter behouden en ontwikkelen
De financiering van groen staat onder druk. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden in dit gebied toe. Ook is het belangrijk om het open landschap tussen stad en platteland te beschermen tegen de stedelijke druk. Deze provinciale en gemeentelijke bescherming wordt nog belangrijker nu het ernaar uitziet dat het Rijk dit gebied niet langer beschermt. Daarom hebben de overheden in 2011 afgesproken om hier samen de schouders onder te zetten. Gedeputeerde Bond: “Zo kunnen we het groen rondom de steden behouden en ontwikkelen. Dat is belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven”.

Betrekken belanghebbenden
De conceptvisie wordt behandeld in de provinciale Statencommissie en in de raadscommissies van de meeste gemeenten. De volgende stap is het voorleggen aan belangenorganisaties, bewoners en ondernemers. Hun inbreng is belangrijk en wordt verwerkt in de definitieve versie en gebruikt voor de uitvoeringsstrategie die hierna wordt opgesteld. Hierin geven de overheden aan hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. Een actieve rol van bedrijven zal hierbij onontbeerlijk zijn. Het wordt waarschijnlijk een gefaseerde aanpak in verband met de krappe economische tijden. De definitieve visie is naar verwachting voorjaar 2013 gereed en zal in grote lijnen duidelijk maken wat er in het gebied ruimtelijk wel en niet mogelijk is.

De conceptvisie Groengebied Amsterdam-Haarlem »

Provincie zet groen op de kaart
De provincie zorgt samen met haar partners voor groen op de kaart in het sterk verstedelijkte noorden van de Randstad. De provincie legt na zorgvuldige belangenafweging vast waar we samen met anderen groen om de hoek aanleggen of behouden. Zodat inwoners snel in het groen kunnen zijn. Dat draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat van de provincie.

Bron:
Provincie Noord-Holland

 

Dat groen waarde heeft en dat er aan groen te verdienen valt, daarover twijfelt niemand op het congres Groen Loont dat plaats vond op 27 oktober in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Maar hoe financier je groen? Waar haal je het geld vandaan? Nu de landelijke overheid zich terugtrekt moeten gemeenten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit om groen te realiseren.

Groen is een rendabele investering, weet Dirk Duijzer, directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland. “Het is zelfs zo dat een mooi aangelegde tuin drie keer zo veel rendeert dan een dakkapel of een uitbouw. Om een woning verkoopbaarder te maken, is ons advies in sommige gevallen dan ook zeker om groen aan te leggen.” Maar het is niet zo dat de Rabobank de renovatie van een tuin meteen wil financieren. Al werkt de Rabobank op dit moment wel aan het idee om investeringen in bijvoorbeeld bomen (een langlevend groen product) op te nemen in groene hypotheken en fiscaal aftrekbaar te maken. “Maar de onderhandelingen met de overheid hierover verlopen moeizaam”, vertelt Duijzer. 

Wensen vertalen
Een organisatie die niet alleen wil adviseren over de realisatie van groen, maar de wensen van hun leden ook vertaalt in daden, is de ANWB. “Juist de crisis biedt kansen voor nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit’’, stelt Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Het leidt in Amersfoort ertoe dat de toeristenbond in park Randenbroek een groenplein realiseert waar bewoners en kinderen kunnen spelen, loungen en elkaar kunnen ontmoeten. Als het groenplein succesvol blijkt, wil de ANWB ook elders in het land meer van dergelijke voorzieningen creëren.

Visieontwikkeling
De samenwerking die de ANWB  aangaat met de gemeente Amersfoort is volgens Mariet Schoenmakers, directeur van AM Vastgoedontwikkeling, te beschouwen als een voorbeeld van gezamenlijke visieontwikkeling. “Het gaat niet om groen alleen, maar om de meerwaarde van groen en hoe je groen inzet als middel om functies en burgerwensen te vervullen. De eerste stap die partijen moeten zetten is de focus op groen loslaten en kijken naar wat ze samen willen en hoe dat voor elkaar te krijgen is.”

Fondsen te betrekken
Dat een dergelijk aanpak tot goede resultaten kan leiden, weet Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen. Als voorbeeld haalt hij de Broekpolder bij Vlaardingen aan, een natuur- en recreatiegebied dat in overleg met de gemeente wordt bestuurd door een federatie van burgers. “Die federatie is in staat fondsen te betrekken die wel bereid zijn hun geld te schenken aan private partijen maar dat nooit aan ons als gemeente hadden gedaan. Dat vergroot de mogelijkheden.”

Campagne Groen Loont
Groen Loont! is een campagne die met wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden laat zien dat groen een investering is die zichzelf terugverdient. Doel is om het opgebouwde groene kapitaal veilig te stellen en uit te breiden. Meer informatie over Groen Loont! vindt u op www.degroenestad.nl/groenloont »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw. 
 
 
 

Spelen in de natuur is goed voor de gezondheid van kinderen. Ook vinden volwassenen het belangrijk, en kinderen vinden het leuk. Maar de meeste stadskinderen spelen weinig buiten, laat staan in de natuur. Alterra onderzocht kansen voor natuurrijke speelruimtes in steden en stuitte op een enorm draagvlak, maar ook op barrières bij realisatie.

Ouders durven vaak hun kinderen niet buiten te laten spelen; vanwege sociale- en verkeersonveiligheid. Mee naar buiten gaan doen ouders niet vaak. Ouders missen een bankje, aanspraak en uitzicht op wat aantrekkelijk ogend groen. Ook kinderen vinden het saai in de stad; er zijn geen andere kinderen om mee te spelen en de speeltuintjes die er zijn, zijn ‘voor de kleintjes’, zeggen ze zelf. Mensen en kinderen willen graag een natuurrijke speelruimte dicht bij huis, waar het tegelijk spannend, veilig en gezellig is.

Sociale binding
Zo’n plek draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in een wijk. Maar het is niet makkelijk zo’n plek te realiseren. Obstakels zijn de regels rond veiligheid; angsten, zorgen en wensen van ouders; het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wijk; de kosten of beter gezegd het bijeen brengen van de financiering; de zorg voor sociale veiligheid en de noodzaak van participatie.

Slim, sociaal en volhardend
Trekkers moeten slim, sociaal en volhardend zijn om alle obstakels te omzeilen. In dit rapport staan verschillende ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van een natuurspeelruimte dicht bij huis.

Download het rapport »

Bron:
Alterra

In opdracht van het ministerie van LNV organiseert Kennisnetwerk Jeugd en Natuur de bijeenkomst “Groene kansen voor jeugd en recreatie”.
De groene randen langs steden bieden veel mogelijkheden voor jongeren en kinderen om te sporten, (zichzelf) te ontdekken en samen te zijn met vrienden. Toch worden deze gebieden nog nauwelijks gebruikt voor en door de jeugd.

Vaak speelt daarbij onbekendheid met de gebieden, een slechte verbinding vanuit de stad of de beperkte mogelijkheden voor de jeugd om er hun gang te gaan een rol. Met deze bijeenkomst wil de organisatie de belangstellenden inspireren om meer te werken voor, door en met de jeugd in recreatiegebieden. Vanuit vier invalshoeken (gebiedsinrichting, sport, kunst en recreatieprogrammering) brengen we interessante projecten voor het voetlicht.

Bekijk het programma »