Nieu­we kan­sen voor recre­a­tie tus­sen Amster­dam en Haar­lem

De pro­vin­cie en gemeen­ten Amster­dam, Haar­lem­mer­lie­de en Spaarn­wou­de, Haar­lem­mer­meer, Haar­lem en Vel­sen wil­len het groen- en recre­a­tie­ge­bied tus­sen Amster­dam en Haar­lem open hou­den en ver­der ont­wik­ke­len met nog meer moge­lijk­he­den voor ont­span­ning en recre­a­tie. Ze heb­ben hier­over een con­cept­vi­sie opge­steld die de col­le­ges heb­ben vrij­ge­ge­ven voor con­sul­ta­tie. Toe­ne­men­de behoef­te aan recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Het gaat om […]

‘Juist de cri­sis biedt kan­sen voor groen’ Om groen te finan­cie­ren is samen­wer­king en cre­a­ti­vi­teit onont­beer­lijk

Dat groen waar­de heeft en dat er aan groen te ver­die­nen valt, daar­over twij­felt nie­mand op het con­gres Groen Loont dat plaats vond op 27 okto­ber in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Maar hoe finan­cier je groen? Waar haal je het geld van­daan? Nu de lan­de­lij­ke over­heid zich terug­trekt […]

Kan­sen voor groe­ne speel­ruim­ten in ste­de­lijk gebied

Spe­len in de natuur is goed voor de gezond­heid van kin­de­ren. Ook vin­den vol­was­se­nen het belang­rijk, en kin­de­ren vin­den het leuk. Maar de mees­te stads­kin­de­ren spe­len wei­nig bui­ten, laat staan in de natuur. Alter­ra onder­zocht kan­sen voor natuur­rij­ke speel­ruim­tes in ste­den en stuit­te op een enorm draag­vlak, maar ook op barrières bij rea­li­sa­tie. Ouders dur­ven […]

‘Groe­ne kan­sen voor jeugd en recre­a­tie’

In opdracht van het minis­te­rie van LNV orga­ni­seert Ken­nis­net­werk Jeugd en Natuur de bij­een­komst “Groene kan­sen voor jeugd en recre­a­tie”.De groe­ne ran­den langs ste­den bie­den veel moge­lijk­he­den voor jon­ge­ren en kin­de­ren om te spor­ten, (zich­zelf) te ont­dek­ken en samen te zijn met vrien­den. Toch wor­den deze gebie­den nog nau­we­lijks gebruikt voor en door de jeugd. […]