Berichten

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Voor een leefbaar, bewoonbaar en economisch sterk Nederland in de 21e eeuw.

Dat staat in het Deltaprogramma 2015, De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden, dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 16 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Deltabeslissingen volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt.

Binnen het Deltaprogramma is er bijzonder aandacht voor waterberging in de stad, een onderwerp dat – terecht- hoog op de agenda van het Ministerie staat. In het Programma wordt hier het volgende over gezegd:

Alle overheden maken vandaag een belangrijke afspraak om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht.

Minister Schultz heeft met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten de ‘Bestuursovereenkomst Deltaprogramma’ ondertekend, waarmee de partijen hebben afgesproken deze Deltabeslissing in hun eigen plannen te verankeren.

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken mét de samenleving.
Groen komt gezondheid en welbevinden ten goede
In haar natuurvisie legt de staatssecretaris de nadruk op de vele positieve effecten van groen in de leefomgeving: groen zet aan tot bewegen (met een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie), groen levert koelte, groen absorbeert fijn stof, een groene omgeving is fijner om in te wonen én te werken. Dijksma geeft daarnaast aan vol te willen inzetten op het bevorderen en stimuleren van deze welzijnsbevorderende effecten van groen.
Biodiversiteit in de stad
Daarnaast geeft de staatssecretaris aan belang te hechten aan een hoge biodiversiteit, dat wil zeggen een grote rijkdom aan verschillende levensvormen. De relatie tussen natuur, stad en omgeving staat hierbij centraal. Er komen steeds meer natuurlijke verbindingen tussen stad en platteland, waardoor planten en dieren gemakkelijker toegang tot de stad krijgen.
Economische waarde van groen
Tenslotte wil het Rijk zo veel mogelijk stimuleren dat gemeenten en provincies, bedrijven en maatschappelijke partners samen werk maken van groen in woon- en werkomgeving. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor TEEB-Stad, de app waarmee de economische waarde van groen uitgerekend kan worden en die daardoor uitermate geschikt is als basis voor gemeentelijke besluitvorming over groen.
 
Meer informatie? Lees hier de volledige Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (65 procent) wil graag vogels in de tuin. Dat is te bereiken door meer aandacht te schenken aan natuur en een groene leefomgeving in het nieuwe regeerakkoord en daarvan vindt 61 procent van de Nederlanders dat het noodzakelijk is.

Hoewel de ondervraagden natuur en milieu niet het belangrijkste onderwerp vinden voor een nieuw kabinet, hechten ze wel aan een leefbare omgeving. 52 procent zegt zelfs dat Nederland alleen nog leefbaar is, als er voldoende groen is waar mensen kunnen verblijven. Bescherming van bijzondere plekjes vinden ze dan ook belangrijk, net als natuurherstel.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Trouw

De landbouw doet het goed in de Nederlandse economie. Daarom roept een collectief van belanghebbenden bij natuur en landbouw het kabinet op om te investeren in landinrichting.
Nederland verkeert officieel in een recessie. De komende dagen zal duidelijk worden op welke wijze het kabinet denkt de effecten van deze recessie teniet te doen en ons land weer in veiliger economisch vaarwater te loodsen. Het is daarbij echter wel belangrijk dat wij maatregelen nemen die ons sterker uit deze recessie doen komen. En dan is het van groot belang dat een aantal lessen wordt geleerd ten aanzien van de ontwikkelingen die ons hier hebben gebracht. Eén van die lessen die we daarbij kunnen leren, is dat we als samenleving nooit te veel mogen afdwalen van wat tegenwoordig in het dagelijks taalgebruik ‘de reële economie’ is gaan heten. Dat een dergelijke term naar voren komt is natuurlijk al interessant, want dat impliceert dat er ook zoiets is als een ‘irreële economie’.

Volledige informatie:
Lees hier de brief
Ook Groenforum heeft onlangs een brief aan het kabinet geschreven. Klik hier voor deze brief

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Kenniscentrum Triple E