Water­ber­ging the­ma in Del­ta­pro­gram­ma 2015

Neder­land heeft een nieuw Del­ta­plan, met beslis­sin­gen en stra­te­gie­ën die ons land de komen­de decen­nia moe­ten bescher­men tegen hoog­wa­ter en moe­ten zor­gen voor vol­doen­de zoet­wa­ter. Rijk, pro­vin­cies, water­schap­pen en gemeen­ten gaan aan de slag om ons land robuus­ter in te rich­ten en de extre­men van het kli­maat veer­krach­tig op te van­gen. Voor een leef­baar, bewoon­baar […]

Natuur­vi­sie kabi­net: natuur bescher­men mét de samen­le­ving

Op 11 april ver­scheen de Rijks­na­tuur­vi­sie 2014 ‘Natuur­lijk ver­der’. In de natuur­vi­sie beschrijft de Rijks­over­heid in gro­te lij­nen het natuur­be­leid voor de komen­de 15 tot 20 jaar. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma, ver­ant­woor­de­lijk voor het natuur­be­leid, ver­an­kert met dit stuk haar visie dat natuur ‘mid­den in de samen­le­ving thuis hoort’. Een omslag in het den­ken dus: van natuur […]

‘Meer aan­dacht voor groe­ne leef­om­ge­ving in nieuw kabi­net’

Een rui­me meer­der­heid van de Neder­lan­ders (65 pro­cent) wil graag vogels in de tuin. Dat is te berei­ken door meer aan­dacht te schen­ken aan natuur en een groe­ne leef­om­ge­ving in het nieu­we regeer­ak­koord en daar­van vindt 61 pro­cent van de Neder­lan­ders dat het nood­za­ke­lijk is. Hoe­wel de onder­vraag­den natuur en mili­eu niet het belang­rijk­ste onder­werp […]

Tri­ple E: ‘Kabi­net inves­teer in groe­ne ruim­te!’

De land­bouw doet het goed in de Neder­land­se eco­no­mie. Daar­om roept een col­lec­tief van belang­heb­ben­den bij natuur en land­bouw het kabi­net op om te inves­te­ren in land­in­rich­ting. Neder­land ver­keert offi­ci­eel in een reces­sie. De komen­de dagen zal dui­de­lijk wor­den op wel­ke wij­ze het kabi­net denkt de effec­ten van deze reces­sie teniet te doen en ons […]