Jon­ge­ren ont­wer­pen Avat­ar­bos in Bent­woud

Zwerf­pa­den, droom­plek­ken, eet­ba­re gewas­sen, land­schaps­kunst en levend meu­bi­lair moe­ten vol­gens jon­ge­ren in het ont­werp voor het Avat­ar­bos wor­den ver­werkt. De Beek­se stich­ting wAar­de die de inde­ling van het bos in het Bent­woud bij Zoe­ter­meer voor reke­ning neemt, voer­de gesprek­ken met hon­der­den jon­ge­ren tus­sen 12 en 24 jaar. Het Avat­ar­bos wordt enke­le hec­ta­ren groot. Op dit […]

Jon­ge­ren zijn zich niet bewust van natuur in de buurt

In de peri­o­de van maart tot sep­tem­ber 2010 heb­ben Staats­bos­be­heer en Stich­ting wAar­de onder­zoek gedaan naar de natuur­be­le­ving van jon­ge­ren in Over­vecht, een Utrecht­se wijk. Veel van de jon­ge­ren ble­ken zich niet of nau­we­lijks bewust van de aan­we­zig­heid van het natuur­ge­bied in de buurt. Ze gaven aan op zich wel inte­res­se te heb­ben om er […]

Jon­ge­ren maken pracht­wij­ken

Met het les­pro­gramm­ma “Pracht­wij­ken” doen leer­lin­gen onder­zoek in hun wijk en maken ze ook plan­nen om van die wijk een pracht­wijk te maken. De leer­lin­gen maken foto’s van alles wat ze kun­nen vin­den en bren­gen op die manier hun wijk in kaart. Vra­gen die zij ver­vol­gens in een plan moe­ten beant­woor­den zijn: hoe wordt mijn […]

Jon­ge­ren vin­den natuur saai

Natuur is er om in te spe­len, te spor­ten en om in af te spre­ken met vrien­den, vin­den Neder­land­se jon­ge­ren. Ze waar­de­ren een stads­park dan ook meer dan ver­ruig­de veen­wei­de­ge­bie­den. De Hol­land­se oer­na­tuur is in hun ogen maar saai. Onder jon­ge­re kin­de­ren is boven­dien de inte­res­se in natuur de afge­lo­pen twin­tig jaar sterk afge­no­men. De […]