Jon­ge­ren maken pracht­wij­ken

Met het les­pro­gramm­ma “Pracht­wij­ken” doen leer­lin­gen onder­zoek in hun wijk en maken ze ook plan­nen om van die wijk een pracht­wijk te maken. De leer­lin­gen maken foto’s van alles wat ze kun­nen vin­den en bren­gen op die manier hun wijk in kaart. Vra­gen die zij ver­vol­gens in een plan moe­ten beant­woor­den zijn: hoe wordt mijn wijk soci­aal vei­lig, eco­no­misch sterk en eco­lo­gisch groen en leef­baar? Ver­schil­len­de scho­len in onder meer Den Haag, Zoe­ter­meer en Lei­den doen met het pro­ject “prachtwijken” mee.