Jon­ge­ren ont­wer­pen Avat­ar­bos in Bent­woud

Zwerf­pa­den, droom­plek­ken, eet­ba­re gewas­sen, land­schaps­kunst en levend meu­bi­lair moe­ten vol­gens jon­ge­ren in het ont­werp voor het Avat­ar­bos wor­den ver­werkt. De Beek­se stich­ting wAar­de die de inde­ling van het bos in het Bent­woud bij Zoe­ter­meer voor reke­ning neemt, voer­de gesprek­ken met hon­der­den jon­ge­ren tus­sen 12 en 24 jaar.

Het Avat­ar­bos wordt enke­le hec­ta­ren groot. Op dit moment wordt de loca­tie voor het bos in gereed­heid gebracht door Dienst Lan­de­lijk Gebied (DLG) in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Na de win­ter van 2011/2012 wor­den de eer­ste bomen geplant.

Het bos is een idee van regis­seur James Came­ron, die de bios­coop­hit Ava­tar maak­te. Hij heeft zich ten doel gesteld om wereld­wijd 1 mil­joen bomen te plan­ten. Een aan­tal daar­van komen te staan in het Neder­land­se Avat­ar­bos bij Zoe­ter­meer. Het bos zal wor­den beheerd door Staats­bos­be­heer.

Lees meer over het Avat­ar­bos op www.avatarbos.nl

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.