Jon­ge­ren vin­den natuur saai

Natuur is er om in te spe­len, te spor­ten en om in af te spre­ken met vrien­den, vin­den Neder­land­se jon­ge­ren. Ze waar­de­ren een stads­park dan ook meer dan ver­ruig­de veen­wei­de­ge­bie­den. De Hol­land­se oer­na­tuur is in hun ogen maar saai. Onder jon­ge­re kin­de­ren is boven­dien de inte­res­se in natuur de afge­lo­pen twin­tig jaar sterk afge­no­men. De jon­ge­ren maken zich dan ook lie­ver sterk voor stads­par­ken, waar ze kun­nen samen­ko­men om te spor­ten of te barbecueën.
Deze con­clu­sie van Alter­ra sluit aan bij een onder­zoek van de Vrije Uni­ver­si­teit onder kin­de­ren. De VU-onder­zoe­kers con­clu­de­ren dat de natuur­in­te­res­se bij kin­de­ren de afge­lo­pen twin­tig jaar sterk is afge­no­men. Kin­de­ren komen nog maar de helft zo vaak in de natuur en blij­ven er kor­ter.