Een mid­dag op pad met de park­be­heer­der

We ont­moe­ten Theo, één van de beheer­ders van het Amster­dam­se Wes­ter­park, bij de ingang. Al 20 jaar beheert deze oud-hove­­nier voor de Gemeen­te Amster­dam zowel het Eras­mus­park als het Wes­ter­park. Van­daag maken we een fiets­tocht door het Wes­ter­park, waar­bij Theo ons ver­telt over zijn werk als beheer­der en het – in zijn ogen- meest veel­zij­di­ge […]

Grif­fi­oen brengt de vas­te plant naar de open­ba­re ruim­te

Dat Bert Grif­fi­oen in de plan­ten terecht zou komen, stond bij geboor­te eigen­lijk wel vast. Zijn groot­va­der begon al in 1923 met het telen van vas­te plan­ten in het ‘cen­trum van de vas­te­plan­ten­teelt’ rond­om Lei­den. Na de oor­log namen bei­de zonen, waar­on­der de vader van Bert, de zaak over. Bert is zodoen­de de der­de gene­ra­tie […]

De eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen

“De tijd dat per­ken en tui­nen uit­slui­tend een deco­ra­tie­ve func­tie had­den ligt defi­ni­tief ach­ter ons. Bomen en plan­ten bin­den het fijn­stof in onze direc­te omge­ving, bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, hou­den water vast en geven koe­ling. Het open­baar en par­ti­cu­lier groen ver­vult een sleu­tel­rol in de strijd tegen de opwar­ming, de werk­stress en de water­over­last en levert […]

De Bomenstich­ting: ‘Wij zijn er nog!’

Wat veel men­sen weten is dat de Bomenstich­ting in 2011 de deu­ren van haar werk­or­ga­ni­sa­tie moest slui­ten. Wat ech­ter niet ieder­een weet, is dat de stich­ting nooit is opge­he­ven en dat een kern van enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers het werk van de Bomenstich­ting heeft voort­ge­zet. We zijn nu drie jaar ver­der en het gaat goed met de […]

Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen

een onder­zoeks­pro­gram­ma naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in zie­ken­hui­zen   De Groe­ne stad in gesprek met Dr. Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker aan de VU) over nieuw onder­zoek naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen Dat groen een posi­tief effect op onze gezond­heid heeft, dat besef begint zo lang­za­mer­hand wel door te […]

Apel­doorn ver­groent de bin­nen­stad

De func­tie van onze bin­nen­ste­den is de laat­ste jaren aan het ver­an­de­ren. Steeds meer men­sen bestel­len hun bood­schap­pen en kle­ding onli­ne, waar­mee het inter­netwin­ke­len een gro­te con­cur­rent is gewor­den van de loka­le mid­den­stand. Om de con­cur­ren­tie tegen­stand te kun­nen bie­den, zul­len bin­nen­ste­den dus hun best moe­ten doen om aan­trek­ke­lijk te blij­ven. Dat bete­kent dat naast […]