Eer­ste Amers­foort­se Groen­bor­rel smaakt naar meer

De CDA-frac­­tie orga­ni­seer­de op woens­dag 10 sep­tem­ber voor de eer­ste maal de Amers­foort­se Groen­bor­rel. Deze infor­me­le bor­rel is bedoeld om stads­ge­no­ten die betrok­ken zijn bij een groe­ni­ni­ti­a­tief, in het zon­ne­tje te zet­ten en te bedan­ken voor hun inzet en betrok­ken­heid voor een groe­ne­re stad. Vol­gens orga­ni­sa­tor Negin van den Berg was de bor­rel een suc­ces: “De […]

Gezon­de Stad belicht groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam

De  nieu­we orga­ni­sa­tie De Gezon­de Stad zet groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam in de spot­lights. Met als doel het ver­we­zen­lij­ken van een kli­maat­neu­tra­le hoofd­stad met gezon­de lucht en met meer en mooi­e­re groe­ne bui­ten­ruim­te. De Gezon­de Stad werkt samen met Amster­dam­se media en bedrij­ven. Een duur­za­me bij­la­ge in het Parool, een tv-pro­­gram­­ma op AT5 en bui­ten­re­cla­me […]

Gemeen­te Alme­re wil groe­ne ini­ti­a­tie­ven sti­mu­le­ren

De gemeen­te Alme­re wil ini­ti­a­tie­ven in de groe­ne ruim­te en daar­mee groen­be­heer door bewo­ners, onder­ne­min­gen en instel­lin­gen sti­mu­le­ren. Het acti­ve­ren van bur­gers en het onder­steu­nen van par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tie­ven die tot doel heb­ben de eigen woon­om­ge­ving vorm te geven en te ver­be­te­ren zijn speer­pun­ten in het gemeen­te­lijk beleid. Ont­wer­pers­col­lec­tief Kracht­groen is door de gemeen­te Alme­re gevraagd […]

Diver­se ini­ti­a­tie­ven voor behoud van open­baar groen in Brus­sel

Brus­sel heeft nog steeds het ima­go het favo­rie­te jacht­ter­rein te zijn van pro­ject­ont­wik­ke­laars en beton­ba­ron­nen. Maar enke­le klei­ne ini­ti­a­tie­ven boek­ten de laat­ste tijd opmer­ke­lij­ke suc­ces­sen in het stre­ven naar een groe­ne­re hoofd­stad. Het meest opge­merkt is de Actie Pro­tec­tie Pla­ta­nen en Kas­sei­en, die zich ver­zet tegen de heraan­leg van de Haven­laan. Om de ver­keers­druk ten […]