Utrecht wil nog meer reke­ning hou­den met bestaan­de bomen

Bomen in Utrecht zijn van bete­re kwa­li­teit en er staan meer vol­was­sen bomen in de stad ver­ge­le­ken met drie jaar gele­den. Er zijn cir­ca 25.000 bomen bij­ge­ko­men, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enke­le pun­ten kan de uit­voe­ring beter. Zo wil het col­le­ge bij ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in een eer­der […]

Arn­hem geeft tips om woning en stad koel te hou­den

Neder­land wordt war­mer en we heb­ben vaker hit­te­gol­ven. Dat is soms pret­tig, maar zorgt ook voor gezond­heids­pro­ble­men als uit­dro­ging, ver­moeid­heid, adem­ha­lings­pro­ble­men, sla­pe­loos­heid en aller­gie­ën. Daar­om is het belang­rijk om de stad en huis koel te hou­den. Dit schrijft de gemeen­te Arn­hem op haar web­si­te. Om de stad pret­tig leef­baar te hou­den moe­ten we deze aan­pas­sen […]

Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten […]

Rot­ter­dam inves­teert in meer groen om bin­nen­stad aan­trek­ke­lijk te hou­den

In het Pro­gram­maplan Bin­nen­stad staat dat Rot­ter­dam streeft naar meer bewo­ners, meer werk­ne­mers en meer bezoe­kers in het cen­trum. Ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len: “De bin­nen­stad is het klop­pend hart van de stad en enorm belang­rijk voor de Rot­ter­dam­se eco­no­mie. Wij wil­len dat bezoe­kers zich thuis voe­len, er aan­ge­naam door ver­rast wor­den en er lan­ger […]