Utrecht wil nog meer reke­ning hou­den met bestaan­de bomen

Bomen in Utrecht zijn van bete­re kwa­li­teit en er staan meer vol­was­sen bomen in de stad ver­ge­le­ken met drie jaar gele­den. Er zijn cir­ca 25.000 bomen bij­ge­ko­men, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enke­le pun­ten kan de uit­voe­ring beter.

Zo wil het col­le­ge bij ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in een eer­der sta­di­um reke­ning hou­den met de bestaan­de bomen. Dit staat in de eer­ste eva­lu­a­tie van drie jaar ste­de­lijk Bomen­be­leid.

Bomen ver­ster­ken aan­trek­ke­lijk­heid van de stad
Het Bomen­be­leid beschrijft alle regels en maat­re­ge­len voor het omgaan met bomen bij de ont­wik­ke­ling van de stad, inclu­sief het beheer en onder­houd van bomen. Het beleid is nu drie jaar van kracht. Bij de eva­lu­a­tie ervan zijn diver­se natuur- en belan­gen­groe­pen betrok­ken, die des­tijds ook heb­ben bij­ge­dra­gen aan het ont­wik­ke­len van de Nota Bomen­be­leid. Wet­hou­der Groen Mir­jam de Rijk: “Bomen ver­ster­ken de aan­trek­ke­lijk­heid van de stad. We gaan al heel zorg­vul­dig om met de bomen in de stad en we wil­len nog meer dan voor­heen reke­ning hou­den met bestaan­de bomen.”

Gro­te­re bomen, bete­re groei
Het belang van bomen weegt sinds de invoe­ring van het Bomen­be­leid zwaar­der mee in plan- en besluit­vor­ming van pro­jec­ten. Voort­aan wordt ook het aan­plan­ten van bomen met een gro­te­re maat dui­de­lij­ker vast­ge­legd. De resul­ta­ten daar­van zijn over enke­le jaren zicht­baar. Ver­der zijn de groei­plaat­sen van bomen de afge­lo­pen jaren ver­be­terd.

Kap­ver­gun­ning
Kapin­ci­den­ten uit de afge­lo­pen drie jaar zijn geë­va­lu­eerd. Daar­bij ging het meest­al om oude­re plan­nen die dateer­den van vóór de invoe­ring van het Bomen­be­leid in 2009 en de WABO. Het ver­sim­pe­len van de kap­ver­gun­ning heeft geleid tot 75% min­der par­ti­cu­lie­re kap­aan­vra­gen. Het zo gewens­te ver­plan­ten van (gro­te) bomen blijft, ondanks alle inspan­nin­gen, beperkt tot enke­le tien­tal­len bomen per jaar. Het is sterk afhan­ke­lijk van de fysie­ke moge­lijk­he­den.