Hoge flat­ge­bou­wen maken plaats voor buurt- en school­tuin

De nieu­we buurt- en school­tuin in de Ede­se wijk Veld­hui­zen is onlangs door wet­hou­der Van de Weerd van de gemeen­te Ede geo­pend. Op de plek van de tuin ston­den vroe­ger twee hoge flat­ge­bou­wen. De grond­ei­ge­na­ren, gemeen­te Ede en woning­bouw­co­ö­pe­ra­tie Woon­ste­de, gaven buurt­be­wo­ners de gele­gen­heid om de grond tij­de­lijk te gebrui­ken voor een geza­men­lij­ke tuin. De tuin […]

Nati­o­naal Park Hoge kem­pen ver­te­gen­woor­digt eco­no­mi­sche waar­de

Het Bel­gi­sche Nati­o­naal Park Hoge Kem­pen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en mili­eu zijn meer­waar­de, het is ook een eco­no­misch ren­da­bel ‘pro­duct’. Dat is de con­clu­sie van een inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over de eco­no­mi­sche meer­waar­de van natuur. “In beleids­keu­zes wordt de bij­dra­ge van natuur aan een eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling onder­schat of zelfs ont­kend”, zegt […]

Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken

Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000. Het bes­te ont­werp van­uit scho­len, BSO’s en […]

Meer hoge bomen in cen­trum van Alme­re

Meer sfeer en min­der wind in het nieu­we deel van het win­kel­cen­trum in Alme­re. Dat gaat vast­goed­be­drijf Uni­­bail-Rodam­­co in 2011 rea­li­se­ren met een ver­ti­caal wind­scherm, twee over­kap­pin­gen hoog boven het straat­ni­veau, ver­lich­ting en hoge bomen. Archi­tect James Cra­ven laat weten dat het nog­al aan sfeer ont­breekt in het cen­trum van Alme­re en dat is de […]