Rem­brandt­park Zuid in Amster­dam wordt her­in­ge­richt

Recen­te­lijk is stads­deel Nieuw-West in Amster­dam gestart met de her­in­rich­ting van Rem­brandt­park Zuid. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd in het kader van de ver­nieu­wing van gebied Lely­laan. Het defi­ni­tie­ve ont­werp is in over­leg met de Par­ti­ci­pa­tie­groep Rem­brandt­park Zuid tot stand geko­men. Alle bestaan­de bomen blij­ven behou­den en er wor­den nieu­we bomen en strui­ken geplant. Bij de […]

Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied

De komen­de jaren wordt de Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied met meer ruim­te voor de natuur én voor recre­a­tie. De plan­nen daar­voor zijn uit­ge­werkt in een nieuw inrich­tings­plan. De nieu­we bestem­ming van de grond wordt gere­geld in een Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan. Dit plan ligt van­af 24 novem­ber jongst­le­den ter inza­ge bij de gemeen­te Roer­mond en het […]

Nij­mee­gs park De Geo­lo­gen­strook her­in­ge­richt

Het park De Geo­lo­gen­strook in Nij­me­gen was een dicht­be­groeid park aan de rand van een woon­wijk. Men­sen voel­den zich van­we­ge de dich­te begroei­ing niet meer vei­lig in het park. Onlangs is het park opnieuw inge­richt. In samen­wer­king met de gemeen­te Nij­me­gen nodig­de SOM Nij­me­gen de bewo­ners en een land­schaps­ar­chi­tect uit om samen een ont­werp te […]

Gijs­brecht van Aem­stel­park her­in­ge­richt als speel­bos

Naar wens van onwo­nen­den is het Gijs­brecht van Aem­stel­park in het Amster­dam­se stads­deel Zui­de­ram­stel her­in­ge­richt als speel­bos. Het Gijs­brecht van Aem­stel­park is de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne tus­sen het Amstel­park en het ver­der­op gele­gen Amster­dam­se Bos. Het park is onder te ver­de­len in een drie­tal zones: de rand­zo­ne, de bin­nen­zo­ne en de nat­te zone. De rand­zo­ne omvat […]