Berichten

Recentelijk is stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam gestart met de herinrichting van Rembrandtpark Zuid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van gebied Lelylaan. Het definitieve ontwerp is in overleg met de Participatiegroep Rembrandtpark Zuid tot stand gekomen.

Alle bestaande bomen blijven behouden en er worden nieuwe bomen en struiken geplant. Bij de inrichting en de keuze van de bomen en struiken is rekening gehouden met het natuurlijke karakter van dit deel van het park. Door de herinrichting wordt het zicht vanuit het Rembrandtpark naar de Cornelis Lelylaan en het Andreas Ensemble afgeschermd door bomen en struiken. Daarnaast wordt de ligging van de voetpaden en het fietspad aangepast. Het werk duurt naar verwachting tot 1 juni 2012.

Bron:
Nieuw-West Amsterdam

 

De komende jaren wordt de Stadsweide Roermond heringericht als natuurgebied met meer ruimte voor de natuur én voor recreatie. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt in een nieuw inrichtingsplan.

De nieuwe bestemming van de grond wordt geregeld in een Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan ligt vanaf 24 november jongstleden ter inzage bij de gemeente Roermond en het Gouvernement in Maastricht. Iedereen die geïnteresseerd is in deze plannen en de toekomstige ontwikkelingen rond Stadsweide is welkom tijdens deze informatieavond op woensdag 8 december.

Tijdens deze avond zullen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond samen met Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied het Provinciaal Inpassingsplan en het inrichtingsplan toelichten. Daarna is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Gedeputeerde Ger Driessen van de Provincie Limburg en wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond zullen tijdens deze avond ingaan op het belang van de plannen voor Stadsweide, zowel voor de Provincie Limburg als voor Roermond.

Bron:
Provincie Limburg

Het park De Geologenstrook in Nijmegen was een dichtbegroeid park aan de rand van een woonwijk. Mensen voelden zich vanwege de dichte begroeiing niet meer veilig in het park. Onlangs is het park opnieuw ingericht.

In samenwerking met de gemeente Nijmegen nodigde SOM Nijmegen de bewoners en een landschapsarchitect uit om samen een ontwerp te maken voor het park. In twee werkgroepen hebben alle partijen zich gebogen over de natuur, de cultuurhistorie en de infrastructuur. Drie sessies later lag er een ontwerp waar iedereen over te spreken was.

Het resultaat is dat er nieuwe paden zijn aangelegd waar ouderen uit de voeten kunnen en de vijvers weer zichtbaar zijn.

Ook is er een avonturenpad voor de kinderen aangelegd met stapstenen, houten bruggen en knuppelpaden.

 


Keigoede informatie

De bewoners wilden ook graag informatie over het park. In het park liggen tientallen enorme keien. Sommige zijn gemarkeerd en bij die keien vindt de wandelaar nu allerlei wetenswaardigheden over het park, het groen, het water, de wijk en de geschiedenis van het gebied. Ook voor kinderen is er een speciale route met opdrachten.

Bron:
SOM Nijmegen

 

Naar wens van onwonenden is het Gijsbrecht van Aemstelpark in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel heringericht als speelbos. Het Gijsbrecht van Aemstelpark is de ecologische verbindingszone tussen het Amstelpark en het verderop gelegen Amsterdamse Bos.

Het park is onder te verdelen in een drietal zones: de randzone, de binnenzone en de natte zone. De randzone omvat de oorspronkelijke bebossing (veel eikenbomen) en bosplantsoen. De binnenzone omvat het overige terrein met grasveldjes, bossages en bomen. De natte zone wordt gevormd door de waterpartijen en de rand er omheen. 

Water en groen
In het park is een grote waterplas aangelegd met een oppervlak van 2000 vierkante meter die via de singel met open water in verbinding staat. In piektijden met een grote toevoer van oppervlaktewater kan het Waterschap hier dus rekenen op een aanzienlijke vergroting van het buffervermogen.

 


Speelaanleidingen
Om het park voor kinderen aantrekkelijk te maken, werden over het hele terrein speelplekken en -aanleidingen gecreëerd.

Lees het volledige bericht op Straatbeeld »

Bron:
Straatbeeld