Groen Dich­ter­bij helpt Neder­land­se buur­ten te ver­groe­nen

Samen buur­ten in Neder­land groe­ner maken. Dat is het doel van IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze orga­ni­sa­ties vin­den het belang­rijk dat de direc­te leef­om­ge­ving ver­groent en de soci­a­le cohe­sie in buur­ten wordt ver­groot. Ze zijn daar­om geza­men­lijk het pro­ject ‘Groen Dich­ter­bij’ gestart. Groen Dich­ter­bij gaat groe­ne buurt­pro­jec­ten van bewo­ners onder­steu­nen en bekend­heid […]

‘Recreratieschouw’ helpt kwa­li­teit van recre­a­tie­ge­bie­den te ver­be­te­ren

Recre­an­ten zijn tegen­woor­dig op zoek naar bij­zon­de­re en unie­ke bele­vin­gen. Het wordt daar­om steeds las­ti­ger om het bezoe­kers van par­ken of natuur­ge­bie­den naar de zin te maken. Maar de recre­ant, en dus ook de bele­ving, bestaan niet. Alter­ra Wage­nin­gen UR vond een metho­de om de recre­a­tie­ve kwa­li­teit van bos- en natuur­ge­bie­den te bepa­len en te […]

ANWB helpt buurt­be­wo­ners met opknap­pen park

 Een bank­je, een speel­toe­stel, meer vuil­nis­bak­ken of mis­schien wel een gezel­li­ge pick­nick­plaats? Voor de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurt­be­wo­ners hel­pen het park in de buurt een opknap­beurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geld­be­drag van maxi­maal €5.000,-  indien nodig aan­ge­vuld met prak­ti­sche ken­nis […]

Stadslab Lei­den helpt met Sin­gel­park

Het Sin­gel­park Lei­den moet het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land wor­den. Dat vindt Stadslab Lei­den, een denk­tank van 400 betrok­ken cre­a­tie­ve pro­fes­si­o­nals uit Lei­den. Stadslab wil mee­hel­pen om de ambi­ties te ver­we­zen­lij­ken. Een spe­ci­aal voor het pro­ject gefor­meerd team heeft daar­om aan­ge­bo­den om samen met de gemeen­te Lei­den een inter­na­ti­o­na­le design­com­pe­ti­tie uit te […]

Meer groen in de woon­om­ge­ving helpt woon­wij­ken duur­za­mer te maken

Op ver­zoek van minis­ter Voge­laar voor Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie heeft de stich­ting Groen­fo­rum Neder­land een advies uit­ge­bracht inza­ke de groe­ne com­po­nent in de woon­vi­sies van gro­te­re gemeen­ten. Groen­fo­rum con­sta­teert dat er in deze woon­vi­sies nau­we­lijks aan­dacht is voor het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving. En dat ter­wijl uit inter­na­ti­o­naal onder­zoek blijkt dat open­baar en […]