Inspi­ra­tie­dag Natuur­lijk Gezond 18 sep­tem­ber

Op vrij­dag 18 sep­tem­ber orga­ni­seert de Beroeps­ver­e­ni­ging Groe­ne Zorg een inspi­ra­tie­dag Natuur­lijk Gezond. De hulp­ver­le­ning gaat naar bui­ten. Steeds vaker wordt de natuur inge­zet voor pre­ven­tie, her­stel en re-inte­­gra­­tie. Art­sen schrij­ven ‘groen’ voor en psy­cho­lo­gen en coa­ches nemen hun cli­ën­ten mee naar bui­ten. Uit onder­zoek blijkt dat men­sen snel­ler beter wor­den in de natuur of […]

Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

Prijs voor excel­len­te ‑groe­ne- zorg­ar­chi­tec­tuur

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Het kan gaan om nieuw­bouw, her­be­stem­ming, reno­va­tie van een gebouw of om een gebieds­ont­wik­ke­ling van een ensem­ble van gebou­wen, waar­van mini­maal één gebouw is vol­tooid. Ieder­een kan een pro­ject voor­dra­gen: opdracht­ge­vers, ont­wer­pers, zorg­pro­fes­si­o­nals, […]

Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen

een onder­zoeks­pro­gram­ma naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in zie­ken­hui­zen   De Groe­ne stad in gesprek met Dr. Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker aan de VU) over nieuw onder­zoek naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen Dat groen een posi­tief effect op onze gezond­heid heeft, dat besef begint zo lang­za­mer­hand wel door te […]

Zorg werkt ‘Beter­in­het­groen’

Begin decem­ber heb­ben twee minis­te­ries en een twaalf­tal par­tij­en en orga­ni­sa­ties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een con­ve­nant gete­kend, gericht op bete­re benut­ting van de posi­tie­ve effec­ten van de groe­ne leef­om­ge­ving. Het ini­ti­a­tief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van Medi­Quest, ken­nis­cen­trum op het gebied van gezond­heids­zorg. De Green Deal […]