Inspi­ra­tie­dag Natuur­lijk Gezond 18 sep­tem­ber

Op vrij­dag 18 sep­tem­ber orga­ni­seert de Beroeps­ver­e­ni­ging Groe­ne Zorg een inspi­ra­tie­dag Natuur­lijk Gezond.
De hulp­ver­le­ning gaat naar bui­ten. Steeds vaker wordt de natuur inge­zet voor pre­ven­tie, her­stel en re-inte­gra­tie. Art­sen schrij­ven ‘groen’ voor en psy­cho­lo­gen en coa­ches nemen hun cli­ën­ten mee naar bui­ten. Uit onder­zoek blijkt dat men­sen snel­ler beter wor­den in de natuur of met uit­zicht op natuur. Dat kan de maat­schap­pij veel ople­ve­ren, ook in ter­men van ver­la­ging van zorg­kos­ten.
Tij­dens deze inspi­ra­tie­dag maakt u ken­nis met het boei­en­de werk­veld van ´groe­ne´ zorg en hulp­ver­le­ning. Via lezin­gen van Mark Mier­as, Anne Maria Pals­dot­tir, Judith Bas­ti­aans en Iris Bak­ker en inter­ac­tie­ve work­shops van groe­ne zorg­ex­perts krijgt u inzicht in en ervaart u de posi­tie­ve wer­king van groen voor mens, maat­schap­pij en eco­no­mie. Er is tij­dens de dag vol­op ruim­te voor net­wer­ken en ont­moe­ting.
Een niet te mis­sen dag voor zorg- en hulp­ver­le­ners, zorg­ver­ze­ke­raars, natuur­or­ga­ni­sa­ties, Arbo­dien­sten, HR mana­gers, re-inte­gra­tie experts en ande­re geïn­te­res­seer­den die op zoek zijn naar of hun ken­nis wil­len delen over suc­ces­vol­le natuur-zorg com­bi­na­ties.
De bij­een­komst vindt plaats in con­gres­cen­trum Antro­pia te Drie­ber­gen van 9.30 – 17.00 uur.
Het pro­gram­ma en ach­ter­grond­in­for­ma­tie over de spre­kers en work­shop­ge­vers vindt u op http://magazine.groene-zorg.nl/programmaboekje-groene-zorg/. Infor­ma­tie over de beroeps­ver­e­ni­ging en aan­mel­den via: www.groene-zorg.nl