Weten­schap en prak­tijk komen samen op Groe­ne Poort over kli­maat­ver­an­de­ring

Dins­dag 18 april vond in het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort weer een Groe­ne Poort­bij­een­komst plaats. Deze keer was de bij­een­komst gewijd aan groen en kli­maat­ver­an­de­ring. Peter Kui­pers Mun­ne­ke, weer­pre­sen­ta­tor bij de NOS en polair mete­o­ro­loog (gla­ci­o­loog), belicht­te de oor­za­ken en gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Ver­vol­gens toon­den land­schaps­ar­chi­tec­ten en hove­niers enke­le inspi­re­ren­de voor­beel­den van groe­ne kli­maat­ro­buus­te gebieds­in­rich­tin­gen. Kui­pers […]

Groe­ne Poort in teken van leef­ba­re duur­za­me ste­den

Euro­pa inves­teert in natuur­op­los­sin­gen “In Brus­sel pra­ten we niet alleen over leef­ba­re, duur­za­me ste­den, we inves­te­ren er ook in”. Dat zei gast­spre­ker Kurt Van­den­berg­he gis­te­ren tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst in Den Haag. Van­den­berg­he is Direc­teur Cli­ma­te Acti­on and Resour­ce Effi­ci­en­cy bij de Euro­pe­se Com­mis­sie. In het kader van Hori­zon 2020 heeft de Euro­pe­se Com­mis­sie een […]

Euro­pe­se Com­mis­sie pre­sent tij­dens Groe­ne Poort

De stad van de toe­komst is leef­baar en duur­zaam. Groen speelt hier­in een belang­rij­ke rol. De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft in het kader van Hori­zon 2020 een nieuw pro­gram­ma gelan­ceerd onder de titel ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Rena­tu­ring the Cities’? Wat is het belang van dit pro­gram­ma en wel­ke kan­sen biedt het ons? Spe­ci­a­le gast is […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]