For­se groei groe­ne daken in Rot­ter­dam

In Rot­ter­dam is er veel belang­stel­ling voor de sub­si­die om ‘groe­ne daken’ aan te leg­gen. De Maas­stad telt sinds de start van de sub­si­die vier jaar gele­den 100.000 vier­kan­te meter ‘groe­ne daken’. Eind 2014 moet dat 160.000 vier­kan­te meter aan dak­tui­nen zijn. Voor­al vorig jaar was een top­jaar wat betreft sub­si­die­aan­vra­gen. Toen kwa­men er aan­vra­gen […]

Alme­re wil groe­ne iden­ti­teit bij groei voort­zet­ten

Op 19 decem­ber onder­te­ke­nen diver­se orga­ni­sa­ties en wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn van Alme­re de Inten­tie­over­een­komst IAK Groen­blauw. De over­een­komst vormt een van de uit­wer­kin­gen van het Inte­graal Afspra­ken­ka­der Alme­re 2.0 over de groei van Alme­re. De onder­te­ke­naars heb­ben hier­mee de ambi­tie om de groe­ne iden­ti­teit van Alme­re voort te zet­ten. Zo wor­den er afspra­ken vast­ge­legd over […]

Gesta­ge groei opper­vlak­te recre­a­tie­ter­rein in Neder­land

Uit cij­fers van het CBS blijkt dat een steeds gro­ter opper­vlak­te in Neder­land wordt gebruikt als recre­a­tie­ter­rein. Met name de categorieën ‘park en plant­soen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’  (+15%) zit­ten in de peri­o­de 1996 – 2008 de lift. De opper­vlak­te natuur bleef nage­noeg gelijk. (+1,3%) Met name de land­bouw loopt terug en wordt in veel geval­len […]

Inves­te­ren in groe­ne leef­om­ge­ving lokt eco­no­mi­sche groei uit

De ver­ha­len over de leeg­loop van het plat­te­land raken minis­ter Ver­burg, maar ze is van mening dat inves­te­ren in ver­groe­ning eco­no­mi­sche groei opwekt. Dit schrijft minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw. Ver­burg geeft aan dat we moe­ten leren leven met de bevol­kings­da­ling en dat dit gro­te gevol­gen […]