Gesta­ge groei opper­vlak­te recre­a­tie­ter­rein in Neder­land

Uit cij­fers van het CBS blijkt dat een steeds gro­ter opper­vlak­te in Neder­land wordt gebruikt als recre­a­tie­ter­rein. Met name de categorieën ‘park en plant­soen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’  (+15%) zit­ten in de peri­o­de 1996 – 2008 de lift.

De opper­vlak­te natuur bleef nage­noeg gelijk. (+1,3%) Met name de land­bouw loopt terug en wordt in veel geval­len ver­van­gen door bebou­wing.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Pretwerk.nl

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.