Gemeen­te Waal­wijk werkt aan gevel­tuin­tjes

De gemeen­te Waal­wijk start een proef met gevel­tuin­tjes in stra­ten waar (bij­na) geen bomen staan. De gemeen­te ver­zorgt en betaalt de aan­leg van het onder­grond­se gedeel­te van de gevel­tuin, zoals de teel­aar­de en de opsluit­band.  De afme­tin­gen van de gevel­tuin­tjes wor­den in geza­men­lijk over­leg tus­sen gemeen­te en bewo­ners in de wij­ken bepaald. In een groe­ne […]

De Groe­ne Stad pleit voor meer groen tegen oplo­pen­de scha­de door neer­slag

Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of juist peri­o­des van extre­me droog­te: het lijdt geen twij­fel dat ons kli­maat aan het ver­an­de­ren is. Deze ver­an­de­rin­gen vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen. De Groe­ne Stad pleit voor meer groen om het ver­an­der­de kli­maat het hoofd te kun­nen bie­den. Op 23 april bracht het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars een rap­port uit waar­in is bere­kend […]

Kat­wijk staat gevel­tui­nen toe

De gemeen­te Kat­wijk heeft in een beleids­plan opge­no­men dat de aan­leg van gevel­tui­nen is toe­ge­staan in stra­ten zon­der voor­tui­nen. Hier­mee wil de gemeen­te een bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring en ver­fraai­ing van de woon­om­ge­ving. Inwo­ners met een woning zon­der voor­tuin kun­nen een aan­vraag indie­nen voor een gevel­tuin met een breed­te van maxi­maal ander­hal­ve stoep­te­gel. In […]

Wed­strij­den gevel­tui­nen en groe­ne stra­ten en plei­nen in Vlaar­din­gen

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen de Groen­ste Stad van Neder­land is, orga­ni­seert de Vlaar­ding­se afde­ling van de tuin­hob­by­ver­e­ni­ging Groei & Bloei dit jaar samen met de gemeen­te een wed­strijd voor gevel­tui­nen en bal­kons en voor groe­ne stra­ten en plei­nen. In juni en juli gaat het Vlaar­ding­se keu­rings­team van Groei & Bloei onaan­ge­kon­digd op pad. De […]