Kat­wijk staat gevel­tui­nen toe

De gemeen­te Kat­wijk heeft in een beleids­plan opge­no­men dat de aan­leg van gevel­tui­nen is toe­ge­staan in stra­ten zon­der voor­tui­nen. Hier­mee wil de gemeen­te een bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring en ver­fraai­ing van de woon­om­ge­ving.

Inwo­ners met een woning zon­der voor­tuin kun­nen een aan­vraag indie­nen voor een gevel­tuin met een breed­te van maxi­maal ander­hal­ve stoep­te­gel. In som­mi­ge stra­ten in Kat­wijk is er wei­nig ruim­te voor open­baar groen, waar­door stra­ten kaal ogen. Gevel­tui­nen kun­nen in deze gebie­den zor­gen voor meer groen in de wijk. Wet­hou­der Mos­tert: „Gevel­tui­nen zijn goed voor mens en dier. De tuin­tjes bren­gen kleur in het straat­beeld en trek­ken vogels en vlin­ders aan.’’

Lees hier het com­ple­te bericht »>

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.