Groe­ne­re Gent­se haven ver­be­tert de leef­baar­heid in Vlaam­se kanaal­dor­pen

Bedrij­ven, land­bou­wers, bewo­ners en over­heids­dien­sten wil­len de komen­de jaren de Vlaam­se Kanaal­zo­ne ver­groe­nen om zo de leef­baar­heid in de dor­pen te ver­be­te­ren. De betrok­ken par­tij­en onder­te­ken­den in juli het con­ve­nant Groen Raam­werk en het ECO2charter. De voor­bije jaren groei­de de Gent­se haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Ter­­neu­­zen. Hier­door dreig­de de leef­kwa­li­teit in de […]

Groe­ne Stad gedach­te cen­traal op Gent­se Floraliën

Op de Gent­se Floraliën, die van 17- 25 april gehou­den wordt in Gent, staat de Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in de pro­mo­tie­stand ‘Groen licht in de stad’. Het pro­ject pleit voor meer groen in de ste­den. “De toe­komst ligt in de ste­den. Want we gaan allen als­maar dich­ter bij elkaar wonen en beschik­ken over klei­ne­re […]

Gent­se Kanaal­zo­ne wordt aan­trek­ke­lij­ker door 7 km bomen

Met de aan­plant van zeven kilo­me­ter bomen moet de Gent­se kanaal­zo­ne aan­trek­ke­lij­ker wor­den om te wonen. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen land­bou­wers, bedrij­ven en bewo­ners van de zone, een pri­meur voor Vlaan­de­ren. De Vlaam­se Land­maat­schap­pij (VLM) en een 20-tal land­bou­wers uit de Kanaal­zo­ne en het Mee­tjes­land heb­ben samen een land­schaps­ont­wik­ke­lings­plan opge­maakt voor de kanaal­dor­pen […]

Gent­se bewo­ners en ver­e­ni­gin­gen actief met het plan­ten van bomen

Bur­gers en ver­e­ni­gin­gen zijn in de Bel­gi­sche gemeen­te Gent de afge­lo­pen dagen actief met het plan­ten van bomen geweest. Op ver­schil­len­de loca­ties wer­den hon­der­den bomen geplant. Met als reden de gemeen­te bij te staan om haar doel, 15.000 nieu­we bomen te plan­ten, te rea­li­se­ren. In de peri­o­de van mei 2009 tot mei 2010 wil de […]