Gent­se Kanaal­zo­ne wordt aan­trek­ke­lij­ker door 7 km bomen

Met de aan­plant van zeven kilo­me­ter bomen moet de Gent­se kanaal­zo­ne aan­trek­ke­lij­ker wor­den om te wonen. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen land­bou­wers, bedrij­ven en bewo­ners van de zone, een pri­meur voor Vlaan­de­ren.

De Vlaam­se Land­maat­schap­pij (VLM) en een 20-tal land­bou­wers uit de Kanaal­zo­ne en het Mee­tjes­land heb­ben samen een land­schaps­ont­wik­ke­lings­plan opge­maakt voor de kanaal­dor­pen Rie­me, Doorn­ze­le en Des­teld­onk. ‘Bedoeling is dat de land­bou­wers op de per­ceel­gren­zen van hun lan­de­rij­en bomen­rij­en, hout­kan­ten en heg­gen aan­plan­ten’, zegt Syl­vie Fos­sel­le van de VLM.

Groe­ne­re dor­pen
De bomen en hagen  moe­ten ervoor zor­gen dat de indu­strie min­der zicht­baar is en dat de kanaal­dor­pen groe­ner wor­den. Het pro­ject kreeg de naam ECO² mee en wordt gefi­nan­cierd van­uit de privésector. ‘In ruil voor hun mede­wer­king krij­gen de land­bou­wers een markt­con­for­me ver­goe­ding, die bestaat uit over­heids­mid­de­len én pri­va­te finan­cie­ring.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Nieuwsblad.be