Pro­vin­cie Gel­der­land ver­kleint zoek­ge­bied voor nieu­we natuur

De pro­vin­cie Gel­der­land heeft de inves­te­rings­kaart voor nieu­we natuur en het open­stel­lings­be­sluit per voor het Natuur­be­heer­plan 2016 per direct aan­ge­past. Dit heeft tot gevolg dat eige­na­ren in delen van het zoek­ge­bied met min­der pri­o­ri­teit géén sub­si­die voor func­tie­ver­an­de­ring of inrich­ting kun­nen aan­vra­gen. Het betreft een gebied van cir­ca 1900 hec­ta­re. De pro­vin­cie doet dit om […]

Pro­vin­cie Gel­der­land inves­teert in groe­ne speel­plek­ken

In Bene­­den-Leeu­wen, Lich­ten­voor­de en Tiel legt de pro­vin­cie Gel­der­land nieu­we speel­plek­ken aan waar kin­de­ren op een natuur­lij­ke manier kun­nen spe­len en leren over de natuur: Cool Natu­re. De natuur­lij­ke speel­plek­ken dra­gen ook bij aan een meer kli­maat­be­sten­di­ge inrich­ting. De pro­vin­cie maakt de pro­jec­ten moge­lijk met een sub­si­die van € 223.250. De gemeen­te West Maas en […]

Pro­vin­cie Gel­der­land sub­si­di­eert aan­leg groe­ne speel­plek

Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Gel­der­land subsidiëren de aan­leg van de groe­ne speel­plek ‘Cool Natu­re’ in Arn­hem met 70.000 euro. Dit is een natuur­lij­ke plek waar kin­de­ren wor­den uit­ge­no­digd om te spe­len en bewe­gen, omdat steeds meer kin­de­ren bin­nen ach­ter de com­pu­ter en voor de tv zit­ten. Bui­ten­spe­len is niet meer van­zelf­spre­kend.    Het pro­ject ‘Cool […]

Foto­vlucht van hete plek­ken boven Gel­der­land is geslaagd

De foto­vlucht van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem die don­der­dag­avond 6 augus­tus plaats­vond, is geslaagd. Van­uit een vlieg­tuig op 4 kilo­me­ter hoog­te zijn infra­rood­beel­den gemaakt van de hot spots in bei­de ste­den en het omrin­gend gebied. Het is voor de eer­ste keer dat Neder­land­se ste­den zijn gescand op tem­pe­ra­tu­ren en tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len. Alter­ra, […]