Berichten

De provincie Gelderland heeft de investeringskaart voor nieuwe natuur en het openstellingsbesluit per voor het Natuurbeheerplan 2016 per direct aangepast. Dit heeft tot gevolg dat eigenaren in delen van het zoekgebied met minder prioriteit géén subsidie voor functieverandering of inrichting kunnen aanvragen. Het betreft een gebied van circa 1900 hectare. De provincie doet dit om te voorkomen dat gebieden met prioriteit de komende jaren niet naar wens kunnen worden afgerond, omdat er geen budget voor functieverandering of inrichting meer beschikbaar is.
Op basis van een eerste verkenning met de Manifestpartners natuur en landschap stelt de provincie voorlopig alleen subsidie beschikbaar voor gebieden met prioriteit. Dit zijn:

  • gebieden waarvoor een subsidieaanvraag ontvangen of in voorbereiding is
  • gebieden voor de PAS- of Natura 2000-opgave of herstel van natte landnatuur
  • gebieden waar samen met betrokken partijen actief wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe natuur
  • gebieden die essentieel zijn voor de afronding en onderlinge verbinding van natuurgebieden.

Definitieve herziening zoekgebied
De provincie wil de komende maanden in overleg met de manifestpartners focus aanbrengen in het zoekgebied voor nieuwe natuur. Dit is de basis voor een definitieve herziening van het zoekgebied. De aangepaste investeringskaart wordt eind 2016 vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2017. Dit heeft natuurlijk ook ruimtelijke gevolgen. Deze legt de provincie vast in de Omgevingsvisie die in 2017 wordt herzien. Voor deze herziening geldt een inspraakprocedure.
Restopgave nieuwe natuur
De ontwikkelopgave voor nieuwe natuur had in 2012 een omvang van 5300 hectare. Daarvoor is in het Gelders Natuurnetwerk een zoekgebied aangewezen van circa 7300 hectare. Inmiddels is circa 2200 hectare van de provinciale verwervingsopgave voor nieuwe natuur gerealiseerd. De restopgave is nu ruim 2.000 hectare. Hierdoor is het zoekgebied voor verwerving van nieuwe natuur inmiddels ruim twee maal zo groot als de restopgave. Hiervan heeft circa 1900 hectare minder prioriteit.
Subsidie voor natuur
Het natuurbeheerplan geeft aan op welke specifieke terreinen in Gelderland een subsidie voor welk soort natuurbeheer mogelijk is. Op basis hiervan kunnen natuurbeheerders en agrariërs subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur en het beheren van bestaande natuur. Zo werkt de provincie Gelderland aan de internationale biodiversiteitsdoelen voor natuur in Gelderland. Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan 2017 in ontwerp vastgesteld. Het ontwerp- Natuurbeheerplan 2017 ligt van 31 mei tot 12 juli ter visie. In september wordt het Natuurbeheerplan 2017 definitief vastgesteld.
Bron: groeneruimte.nl

In Beneden-Leeuwen, Lichtenvoorde en Tiel legt de provincie Gelderland nieuwe speelplekken aan waar kinderen op een natuurlijke manier kunnen spelen en leren over de natuur: Cool Nature. De natuurlijke speelplekken dragen ook bij aan een meer klimaatbestendige inrichting. De provincie maakt de projecten mogelijk met een subsidie van € 223.250.

De gemeente West Maas en Waal (Benende-Leeuwen) legt een nieuwe wijk aan waar in de toekomst zo’n 600 woningen moeten komen. Bij de ontwikkeling daarvan wordt rekening gehouden met de klimaatverandering. Zo worden er waterbergingsplekken aangelegd  waar overtollig regenwater opgevangen wordt. Aan de rand van een van de waterbergingslocaties komt het Cool Nature project.

Groene long leefbaar maken
De gemeente Oost-Gelre (Lichtenvoorde) werkt aan het project Hofbeek. Dit project is  erop gericht om de groene long van Lichtenvoorde leefbaar te maken voor toeristen, eigen inwoners, schoolgaande kinderen en jeugd. Door de komst van toeristen via de nieuw aan te leggen fietspaden, ook mede gefinancieerd door de provincie, moet de lokale economie versterkt worden. In dit project komt ook een speciale plaats voor natuurlijk spelen.

Vuilstortplaats omgedoopt tot park
In Tiel wordt op de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats het park Vijverberg aangelegd waarin ook een groene speelplek wordt aangelegd. Het nieuwe park maakt onderdeel uit van een groter project in Tiel-Oost.
  
Groene speelplekken belangrijk
Annelies van der Kolk, gedeputeerde Klimaat en Milieu van de provincie Gelderland: “Uit onderzoek blijkt steeds weer hoe belangrijk het voor kinderen is om lekker te kunnen spelen in de natuur. Zo ontwikkelen ze meer fysieke weerstand en al spelend krijgen ze ook meer zicht op wat de natuur hen te bieden heeft. Het klimaat verandert, we moeten leren om ons hieraan aan te passen. Daarom moeten we bij het inrichten van steden goed opletten hoe we dat doen. Zijn er voldoende plaatsen om verkoeling te vinden, is er voldoende plaats om regen op te vangen? Cool Nature is een unieke combinatie om deze twee doelen te bereiken. Uniek is ook de manier waarop de kinderen worden betrokken bij het ontwerp van iedere Cool Nature plek. Langzaam ontstaat in Gelderland een lint van deze natuurlijk speelplekken. Ik hoop dat iedere gemeente zich hierdoor laat inspireren”.

Meer informatie over Cool Nature is hier te vinden »

Bron:
Provincie Gelderland
Cool Nature (afbeelding)

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidiëren de aanleg van de groene speelplek ‘Cool Nature’ in Arnhem met 70.000 euro. Dit is een natuurlijke plek waar kinderen worden uitgenodigd om te spelen en bewegen, omdat steeds meer kinderen binnen achter de computer en voor de tv zitten. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend.   

Het project ‘Cool Nature’ gaat over natuur in en rond de stad en stedelijke gebieden waar kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken. In Arnhem wordt het park op de grens van de Paasberg en de Geitenkamp omgevormd tot ‘Cool Nature’ plaats, een groene speelplek voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Er wordt een moeras aangelegd en er komt veel groen met uitdagende speelmogelijkheden. Arnhem heeft het ontwerp al klaar en begint in augustus met de uitvoering.

Groene speelplek heeft meerdere functies
De ‘Cool Nature’ plekken hebben meerdere functies, naast spelen en leren in de natuur bieden de plekken ook mogelijkheden voor scholen om natuur- en milieulessen te geven. De provincie treedt op als ondersteunende organisatie. Zij helpt gemeenten en natuurbeheerorganisaties met kennis en subsidies om ‘Cool Nature’ plekken van de grond te krijgen.

Bron:
Provincie Gelderland

 

De fotovlucht van hete en koele plekken in Nijmegen en Arnhem die donderdagavond 6 augustus plaatsvond, is geslaagd. Vanuit een vliegtuig op 4 kilometer hoogte zijn infraroodbeelden gemaakt van de hot spots in beide steden en het omringend gebied. Het is voor de eerste keer dat Nederlandse steden zijn gescand op temperaturen en temperatuurverschillen.

Alterra, kennisinstituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, gaat de beelden analyseren en brengt in oktober het rapport uit.

Steden raken ‘oververhit’
De dreiging bestaat dat steden ‘oververhit’ raken. Dicht bebouwde en bestrate, donkere oppervlakten nemen veel warmte op en raken die ’s nachts niet kwijt. De situatie wordt verergerd door de uitstoot van het verkeer, bedrijven en apparaten zoals airconditioners.

Op zulke ‘hitte-eilanden’ heerst een ongezond woon-, werk- en leefklimaat, zeker wanneer als gevolg van de klimaatverandering de temperatuur nog sterker zal stijgen en er vaker hittegolven zullen optreden.

Meer openbaar groen en groene daken
Stadsregio en steden kunnen maatregelen nemen om de temperatuur op hete plekken omlaag te brengen, bijvoorbeeld door daken te beplanten, meer openbaar groen en oppervlaktewater aan te leggen, en de stad meer ‘hitteproof’ te maken door open ruimten (als koele lucht-corridor) te behouden of te creëren. Ook de in gang gezette energiebesparing en productie van duurzame energie dragen bij aan een beter klimaat.

Groene buurten zijn duidelijk te onderscheiden
Op de gemaakte infraroodbeelden springen de hete plekken in Arnhem en Nijmegen er duidelijk rood uit: dicht bebouwde gebieden met veel wegen. Groene buurten zijn ook duidelijk te onderscheiden van minder groene buurten, waar het warmer is. In de uiterwaarden komt de ‘koelste’ kleur voor: blauw. Het rivierwater heeft op de infraroodbeelden een groene tint en is daarmee warmer.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. In het kader van het Europese project Future Cities zoeken zij samen met de gemeente Tiel en met andere Europese regio’s in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk naar mogelijkheden om zich blijvend aan te passen aan het veranderende klimaat. Het onderzoek zal aan de provincie, stadsregio en steden informatie verschaffen, hoe zij ook in de toekomst een aantrekkelijk klimaat kunnen blijven bieden.

Bron:
Gemeente Nijmegen