Foto­vlucht van hete plek­ken boven Gel­der­land is geslaagd

De foto­vlucht van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem die don­der­dag­avond 6 augus­tus plaats­vond, is geslaagd. Van­uit een vlieg­tuig op 4 kilo­me­ter hoog­te zijn infra­rood­beel­den gemaakt van de hot spots in bei­de ste­den en het omrin­gend gebied. Het is voor de eer­ste keer dat Neder­land­se ste­den zijn gescand op tem­pe­ra­tu­ren en tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len.

Alter­ra, ken­nis­in­sti­tuut van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Research­cen­trum, gaat de beel­den ana­ly­se­ren en brengt in okto­ber het rap­port uit.

Ste­den raken ‘over­ver­hit’
De drei­ging bestaat dat ste­den ‘oververhit’ raken. Dicht bebouw­de en bestra­te, don­ke­re opper­vlak­ten nemen veel warm­te op en raken die ’s nachts niet kwijt. De situ­a­tie wordt ver­er­gerd door de uit­stoot van het ver­keer, bedrij­ven en appa­ra­ten zoals air­con­di­ti­o­ners.

Op zul­ke ‘hitte-eilanden’ heerst een onge­zond woon‑, werk- en leef­kli­maat, zeker wan­neer als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring de tem­pe­ra­tuur nog ster­ker zal stij­gen en er vaker hit­te­gol­ven zul­len optre­den.

Meer open­baar groen en groe­ne daken
Stads­re­gio en ste­den kun­nen maat­re­ge­len nemen om de tem­pe­ra­tuur op hete plek­ken omlaag te bren­gen, bij­voor­beeld door daken te beplan­ten, meer open­baar groen en opper­vlak­te­wa­ter aan te leg­gen, en de stad meer ‘hitteproof’ te maken door open ruim­ten (als koe­le lucht-cor­ri­dor) te behou­den of te creëren. Ook de in gang gezet­te ener­gie­be­spa­ring en pro­duc­tie van duur­za­me ener­gie dra­gen bij aan een beter kli­maat.

Groe­ne buur­ten zijn dui­de­lijk te onder­schei­den
Op de gemaak­te infra­rood­beel­den sprin­gen de hete plek­ken in Arn­hem en Nij­me­gen er dui­de­lijk rood uit: dicht bebouw­de gebie­den met veel wegen. Groe­ne buur­ten zijn ook dui­de­lijk te onder­schei­den van min­der groe­ne buur­ten, waar het war­mer is. In de uiter­waar­den komt de ‘koelste’ kleur voor: blauw. Het rivier­wa­ter heeft op de infra­rood­beel­den een groe­ne tint en is daar­mee war­mer.

Opdracht­ge­vers
Opdracht­ge­vers zijn de pro­vin­cie Gel­der­land, de Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen en de gemeen­ten Arn­hem en Nij­me­gen. In het kader van het Euro­pe­se pro­ject Futu­re Cities zoe­ken zij samen met de gemeen­te Tiel en met ande­re Euro­pe­se regio’s in Bel­gië, Duits­land, Enge­land en Frank­rijk naar moge­lijk­he­den om zich blij­vend aan te pas­sen aan het ver­an­de­ren­de kli­maat. Het onder­zoek zal aan de pro­vin­cie, stads­re­gio en ste­den infor­ma­tie ver­schaf­fen, hoe zij ook in de toe­komst een aan­trek­ke­lijk kli­maat kun­nen blij­ven bie­den.

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen