Wereld­ste­den delen ken­nis over Groe­ne Stad gedach­te

Op vrij­dag 4 juni vindt in Mil­aan een con­gres plaats waar­in De Groe­ne Stad filo­so­fie cen­traal staat. Per­so­nen uit de wereld van de groe­ne infra­struc­tuur en groe­ne ont­wik­ke­ling zijn uit­ge­no­digd om ken­nis rond­om het groen­be­leid te delen, met als doel dat groen (bomen en plan­ten) een lei­den­de rol speelt bij het duur­zaam en leef­baar hou­den […]

Groe­ne Stad gedach­te cen­traal op Gent­se Floraliën

Op de Gent­se Floraliën, die van 17- 25 april gehou­den wordt in Gent, staat de Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in de pro­mo­tie­stand ‘Groen licht in de stad’. Het pro­ject pleit voor meer groen in de ste­den. “De toe­komst ligt in de ste­den. Want we gaan allen als­maar dich­ter bij elkaar wonen en beschik­ken over klei­ne­re […]

Veel aan­dacht voor Groe­ne Stad-gedach­te tij­dens Boom­feest­dag

Het lan­de­lijk the­ma van de Boom­feest­dag 2010 is ‘Bomen maken onze buurt’. Met dit the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­­te,  wordt nadruk­ke­lijk aan­dacht gevraagd voor de waar­de en het belang van bomen in het ste­de­lijk gebied en dus in de ker­nen en wij­ken. Diver­se gemeen­ten die op 17 maart deel­ne­men aan de Boom­feest­dag bena­druk­ken in […]

Groe­ne Stad gedach­te cen­traal in the­ma Boom­feest­dag

De 54-ste Boom­feest­dag die wordt gevierd op woens­dag 17 maart heeft als the­ma ‘Bomen maken onze buurt’. Het the­ma, geba­seerd op De Groe­ne Stad-gedach­­te, is inge­ge­ven om nadruk­ke­lijk aan­dacht te vra­gen voor de waar­de en het belang van bomen in ons ste­de­lijk gebied en in de wij­ken. Bomen langs stra­ten, op plei­nen en speel­plek­ken maken […]