Wereld­ste­den delen ken­nis over Groe­ne Stad gedach­te

Op vrij­dag 4 juni vindt in Mil­aan een con­gres plaats waar­in De Groe­ne Stad filo­so­fie cen­traal staat. Per­so­nen uit de wereld van de groe­ne infra­struc­tuur en groe­ne ont­wik­ke­ling zijn uit­ge­no­digd om ken­nis rond­om het groen­be­leid te delen, met als doel dat groen (bomen en plan­ten) een lei­den­de rol speelt bij het duur­zaam en leef­baar hou­den van ste­den.

Afge­vaar­dig­den van New York, Chi­ca­go, Parijs, Ber­lijn, Lon­den, Amster­dam en Mil­aan als­me­de  de Euro­pees com­mis­sa­ris voor Mili­eu zul­len hun visie en ideeën rond­om de waar­de van het groen delen.

Groe­ne Stad cen­traal op Wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling 2015
De stad Mil­aan orga­ni­seert dit con­gres om ideeën op te doen voor de Wereld­ten­toon­stel­ling die in 2015 in Mil­aan zal plaats­vin­den. De Groe­ne Stad filo­so­fie zal daar­bij een cen­tra­le rol gaan spe­len.

 

90.000 bomen plan­ten
De stad Mil­aan hecht gro­te waar­de aan het groen. Zo wordt er een groe­ne infra­struc­tuur ont­wik­keld van­uit de stad naar het bui­ten­ge­bied waar­in 90.000 bomen wor­den geplant.

De Groen Stad Euro­pa
Op zater­dag 5 juni gaan de nati­o­na­le ver­te­gen­woor­di­gers van De Groe­ne Stad Euro­pa zich bui­gen over de vor­de­rin­gen en ideeën uit­wis­se­len omtrent De Groe­ne Stad in hun land voor de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling. Dit naar aan­lei­ding van De Groe­ne Stad Euro­pa bewe­ging die in okto­ber 2009 in Straats­burg is opge­richt door 5 lan­den (Neder­land, Duits­land, Ita­lië, Frank­rijk en Enge­land). In Mil­aan zul­len meer­de­re lan­den toe­tre­den tot deze club. De Groe­ne Stad Euro­pa is mede opge­zet door Plant Publi­ci­ty Hol­land en ELCA (Euro­pean Lands­ca­pe Con­trac­tors Asso­ci­a­ti­on) en zij heb­ben in samen­wer­king met de ande­re Euro­pe­se part­ners als doel een meer­ja­ren groen­pro­gram­ma te gaan ont­wik­ke­len.

Bekijk het pro­gram­ma »