1e Gebouw op C2C-ter­rein Park 2020 in novem­ber in gebruik

Huis­houd­ap­pa­ra­ten­fa­bri­kant Bosch en Sie­mens neemt als eer­ste op 11 novem­ber 2011 een kan­toor­ge­bouw op het bedrij­ven­ter­rein Park 20|20 in Hoofd­dorp in gebruik. Park 20|20 is het eer­ste groot­scha­li­ge kan­to­ren­com­plex ter wereld dat is ont­wor­pen vol­gens de prin­ci­pes van Crad­le-to-Crad­le (C2C). Groen ver­vult een belang­rij­ke rol in het kan­to­ren­park. Het 5,4 ha gro­te gebied bestaat voor […]

Bomen op niveau Sym­po­si­um op 19 maart over het gebruik van bomen in dak­tui­nen

Hoe zien onze ste­den er over 20 jaar uit? Hoogst­waar­schijn­lijk een stuk groe­ner. Groen is in en steeds vaker zien we het gebruik van dak­tui­nen. Maar er zijn in Neder­land nog veel moge­lijk­he­den onbe­nut. Neem het gebruik van bomen op daken. Het Hove­niers infor­ma­tie Cen­trum orga­ni­seert in samen­wer­king met VHG en Pro­duct­schap Tuin­bouw op 19 […]

Gebruik groen als wijkaan­pak

De 40 pracht­wij­ken van Voge­laar krij­gen op dit moment veel aan­dacht. In veel wij­ken wordt een breed pro­gram­ma aan­ge­bo­den van ver­schil­len­de maat­re­ge­len. Een veel­ge­noemd the­ma in deze wij­ken is de her­in­rich­ting van de open­ba­re ruim­te en het bie­den van moge­lijk­he­den voor sport. De aan­leg van groen is hier­voor nut­tig en wordt in veel wijk­ac­tie­plan­nen als […]

Recre­a­tief gebruik van groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen

Groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen die zijn open­ge­steld voor recre­a­tie kun­nen bij­dra­gen aan de rea­li­sa­tie van de doel­stel­lin­gen van het minis­te­rie van LNV rond recre­a­tie, ste­de­lij­ke natuur en het ver­ho­gen van de bij­dra­ge van de pri­va­te sec­tor aan natuur en recre­a­tie. Dit is een van de con­clu­sies uit dit rap­port dat is geba­seerd op enquê­tes onder omwo­nen­den […]