Bomen op niveau Sym­po­si­um op 19 maart over het gebruik van bomen in dak­tui­nen

Hoe zien onze ste­den er over 20 jaar uit?
Hoogst­waar­schijn­lijk een stuk groe­ner. Groen is in en steeds vaker zien we het gebruik van dak­tui­nen. Maar er zijn in Neder­land nog veel moge­lijk­he­den onbe­nut. Neem het gebruik van bomen op daken. Het Hove­niers infor­ma­tie Cen­trum orga­ni­seert in samen­wer­king met VHG en Pro­duct­schap Tuin­bouw op 19 maart aan­staan­de, in Den Haag het sym­po­si­um ‘Bomen op Niveau’. 

‘Boomt’ u mee? Meld u voor 3 maart aan, dan ont­vangt u een gra­tis dag­kaart voor de trein.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Bomen, dak­tui­nen

Bron:
Hove­nier infor­ma­tie Cen­trum
Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners
Pro­duct­schap Tuin­bouw