Win­ters­wijk orga­ni­seert plant­dag in door bok­tor getrof­fen gebied

Afge­lo­pen zater­dag orga­ni­seer­de de gemeen­te Win­ters­wijk een plant­dag in het gebied dat deze zomer werd getrof­fen door de Azi­a­ti­sche bok­tor. De plant­dag begon met het uit­le­ve­ren van de beplan­ting aan de getrof­fen bewo­ners. Daar­na kon­den zij het nieu­we plant­goed in hun tuin zet­ten. Mede­wer­kers van de gemeen­te en ROVA waren daar­bij aan­we­zig om de bewo­ners […]

Stads­land­bouw levert tal van oplos­sin­gen in ste­de­lijk gebied

Stads­land­bouw levert in New York een belang­rij­ke bij­dra­ge aan het oplos­sen van pro­ble­men die spe­len in een wereld­stad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 wer­den in arme wij­ken Com­mu­ni­ty Gar­dens inge­richt waar­mee een bij­dra­ge gele­verd wordt aan het oplos­sen van pro­ble­men in de stad. De Com­mu­ni­ty Gar­dens zor­gen voor water­ber­ging, […]

Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd. Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Tien pro­cent meer groen in ste­de­lijk gebied bespaart € 95 mil­joen op ziek­te­kos­ten

Er kan jaar­lijks € 95 mil­joen bespaard wor­den op ziek­te­kos­ten bij men­sen met depres­sie en angst­stoor­nis­sen als er in ste­de­lij­ke wij­ken in Neder­land tien pro­cent meer groen komt. Met deze bere­ke­ning komt advies­bu­reau KPMG in opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, gis­te­ren tij­dens het Neder­lands Con­gres Volks­ge­zond­heid (NCVGZ) op de Amster­dam­se […]

Kan­sen voor groe­ne speel­ruim­ten in ste­de­lijk gebied

Spe­len in de natuur is goed voor de gezond­heid van kin­de­ren. Ook vin­den vol­was­se­nen het belang­rijk, en kin­de­ren vin­den het leuk. Maar de mees­te stads­kin­de­ren spe­len wei­nig bui­ten, laat staan in de natuur. Alter­ra onder­zocht kan­sen voor natuur­rij­ke speel­ruim­tes in ste­den en stuit­te op een enorm draag­vlak, maar ook op barrières bij rea­li­sa­tie. Ouders dur­ven […]