Win­ters­wijk orga­ni­seert plant­dag in door bok­tor getrof­fen gebied

Afge­lo­pen zater­dag orga­ni­seer­de de gemeen­te Win­ters­wijk een plant­dag in het gebied dat deze zomer werd getrof­fen door de Azi­a­ti­sche bok­tor. De plant­dag begon met het uit­le­ve­ren van de beplan­ting aan de getrof­fen bewo­ners. Daar­na kon­den zij het nieu­we plant­goed in hun tuin zet­ten. Mede­wer­kers van de gemeen­te en ROVA waren daar­bij aan­we­zig om de bewo­ners een hand­je te hel­pen.

Wet­hou­der Rik Gom­mers plant­te samen met mevrouw Pet­ra Bouw­huis een nieu­we boom op de plek aan de Beu­ze­nes waar mevrouw Bouw­huis de Azi­a­ti­sche bok­tor op 9 juli ont­dek­te. Dank­zij haar oplet­tend­heid kon de Neder­land­se Voed­sel- en Waren­au­to­ri­teit (NVWA) snel ingrij­pen om te voor­ko­men dat de bok­tor zich ver­der zou ver­sprei­den in Win­ters­wijk. De Azi­a­ti­sche bok­tor kan aan­zien­lij­ke scha­de aan­rich­ten aan loof­bo­men en strui­ken.

Rooi­en
Op last van de NVWA wer­den in een straal van 100 meter rond de aan­ge­tas­te boom alle waard­plan­ten in het open­baar gebied en in par­ti­cu­lie­re tui­nen gerooid. Bij zo’n 50 bewo­ners zijn bomen en strui­ken uit de tuin ver­wij­derd.

Scha­de­loos stel­len
Voor­ma­lig staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker en de gemeen­te Win­ters­wijk spra­ken van de zomer af dat de getrof­fen bewo­ners scha­de­loos zou­den wor­den gesteld. De kos­ten van de plant­dag wor­den gedeeld door het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en de gemeen­te. In okto­ber heeft de gemeen­te geïnventariseerd wel­ke beplan­ting de bewo­ners wil­len ont­van­gen ter com­pen­sa­tie van de gerooi­de beplan­ting. Het plant­goed wordt tegen kost­prijs gele­verd door drie loka­le kwe­ke­rij­en: boom­kwe­ke­rij Ren­de­ring BV uit Aal­ten, Laan­boom­kwe­ke­rij Geur­k­ink uit Win­ters­wijk en kwe­ke­rij Alex Geur­k­ink uit Win­ters­wijk-Cor­le.

Inspec­ties
De komen­de vier jaar houdt de NVWA jaar­lijks inspec­ties in het betrok­ken gebied om er zeker van te zijn dat de Azi­a­ti­sche bok­tor weg is. Ook gel­den er in die peri­o­de beper­ken­de maat­re­ge­len voor de afvoer van snoei­hout. Bewo­ners die bin­nen de 500-meter­cir­kel wonen mogen de komen­de vier jaar geen snoei­hout dik­ker dan 2,5 cm in de groe­ne con­tai­ner depo­ne­ren of zelf afvoe­ren. ROVA haalt de zak­ken met snoei­hout één keer per maand bij de bewo­ners op in spe­ci­aal afsluit­ba­re zak­ken.

Bron:
Gemeen­te Win­ters­wijk