25 novem­ber: Work­shop bou­wen met groen voor een beter stads­kli­maat

Bouw mee aan de stad van de toe­komst. Maak hui­zen en buur­ten beter besten­dig tegen hit­te, water en droog­te. Groe­ne oplos­sin­gen die inspe­len op een ver­an­de­rend kli­maat geven meer­waar­de aan uw pro­ject, zoals een hoge­re ver­koop­waar­de van hui­zen. Maar wat bete­kent het voor de bouw van een huis, óf voor de inrich­ting van een straat of wijk? In deze work­shop gaan we in op de best prac­ti­ces­van kli­maat­adap­ta­tie in de stad. Ervaar aan de hand van con­cre­te vraag­stuk­ken hoe u dit in de prak­tijk toe­past.
Ach­ter­grond
Kli­maat­ver­an­de­ring en de ver­groe­ning van de leef­om­ge­ving krijgt steeds meer aan­dacht bij de ont­wik­ke­ling en inrich­ting van de bebouw­de omge­ving. Dat is een nood­za­ke­lij­ke ont­wik­ke­ling, maar duur­za­me huis­ves­ting en duur­zaam bou­wen beperkt zich vaak nog tot CO2-pres­ta­tie, ener­gie­be­spa­ring, bin­nen­kli­maat en mate­ri­aal­keu­ze. Er zijn maat­re­ge­len ont­wik­keld die ver­der gaan en die hui­zen en wij­ken op een natuur­vrien­de­lij­ke en duur­za­me manier besten­dig maken tegen ver­an­de­rin­gen in het kli­maat. Denk bij­voor­beeld aan slim­me groe­ne daken en gevels of groe­ne infil­tra­tie­ge­bie­den zoals wadi’s.
Maar wat bete­ke­nen die maat­re­ge­len nu eigen­lijk voor u en voor de leef­om­ge­ving? Op wel­ke manier ver­an­dert deze vorm van kli­maat­adap­ta­tie de samen­wer­king tus­sen ver­schil­len­de bedrijfs­sec­to­ren, over­he­den en bewo­ners? En wel­ke inves­te­ring brengt dit met zich mee?
Aan­lei­ding voor deze work­shop is het ‘Mani­fest kli­maat­be­sten­di­ge stad’ en de Del­ta­be­slis­sing Ruim­te­lij­ke Adap­ta­tie.
Wordt u pio­nier van het kli­maat­be­sten­dig bou­wen?
Speel in op de trend van duur­za­me huis­ves­ting van de laat­ste jaren en ga con­creet aan de slag met deze doel­stel­ling. Met deze work­shop wordt kli­maat­be­sten­dig bou­wen, met de nadruk op het groen, voor u meer inte­graal onder­deel van duur­za­me huis­ves­ting.
Doel work­shop
Deze work­shop richt zich op de resul­ta­ten die u kunt beha­len bij het con­creet imple­men­te­ren van groe­ne kli­maat­adap­tie­ve maat­re­ge­len. U kent na afloop de waar­den en kwa­li­tei­ten van groe­ne oplos­sin­gen. U weet de impact te benoe­men die deze maat­re­ge­len heb­ben op de eco­no­mi­sche waar­de van kavels, stra­ten en wij­ken. Maar u leert ook de impact op het mili­eu en de gezon­de leef­om­ge­ving voor de bewoners/gebruikers. Tot slot leert u wel­ke nieu­we samen­wer­kings­vor­men tot de bes­te resul­ta­ten lei­den.
Voor wie?
Archi­tec­ten en ont­wer­pers, gemeen­ten, pro­vin­cies, water­schap­pen, woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen en pro­ject­ont­wik­ke­laars.
Pro­gram­ma

10:15 uur Intro­duc­tie
10:30 uur Inlei­ding in kli­maat­adap­ta­tie in een ste­de­lij­ke omge­ving
11:00 uur Casus: u ervaart in de prak­tijk wat groe­ne maat­re­ge­len doen voor wijk, straat en kavel
12:15 uur Ver­die­ping in de effec­ten van het toe­pas­sen van groe­ne oplos­sin­gen
13:00 uur Afron­ding en vra­gen

De lunch wordt tij­dens deze work­shop voor u ver­zorgd.
Ga voor infor­ma­tie en deel­ne­men aan deze work­shop naar bou­wen met groen