Vak­beur­zen Groot­Groen­Plus en Expo TCO gaan samen­wer­ken

De boom­kwe­ker­ij­vak­beur­zen Groot­Groen­Plus (Zun­dert) en Expo TCO (Opheus­den) heb­ben beslo­ten te gaan samen­wer­ken. De samen­wer­king, waar­bij de eigen iden­ti­teit behou­den blijft, betreft de bezoe­kers­wer­ving en de (inter­na­ti­o­na­le) pers­be­na­de­ring. Zo wordt voor bei­de beur­zen een excur­sie voor de inter­na­ti­o­na­le vak­pers geor­ga­ni­seerd. De beur­zen wor­den deels gelijk­tij­dig gehou­den. Doel van de samen­wer­king is om de bin­­nen- en […]

10.000 bomen voor Vlaam­se CO2-uit­stoot op World Expo Shang­hai

In mid­­den-Mon­­go­­lië, een auto­noom gebied in het noor­den van Chi­na, zul­len naar schat­ting 10.000 popu­lie­ren geplant wor­den. Zo wil Vlaams minis­ter van leef­mi­li­eu Joke Schau­vlie­ge  het Bel­gisch pavil­joen op de Wereld­ten­toon­stel­ling in Shang­hai CO2-neu­traal maken. Dit pro­ject zal 52.000 euro kos­ten. De popu­lie­ren zul­len aan­ge­plant wor­den op ver­woes­tijn­de grond in mid­­den-Mon­­go­­lië. Elke aan­ge­plan­te boom zal […]

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen leidt Maxi­ma en Wil­lem-Alexan­der door Expo Park rond

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen heeft afge­lo­pen week op de World Expo in Shang­hai prin­ses Maxi­ma en prins Wil­lem-Alexan­­­der rond­ge­leid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shang­hai – een samen­wer­king tus­sen Chi­ne­se en Neder­land­se ont­wer­pers — won­nen in 2006 de eer­ste prijs met hun ont­werp van het Cen­tral Green Park op de Expo 2010. […]

Groe­ne Stad cen­traal op World Expo Shang­hai

Op uit­no­di­ging van de pro­vin­cie Noord-Hol­­land heb­ben Jan Habets, direc­teur Plant Publi­ci­ty Hol­land, Jaap Spros, vice-voor­­zit­­ter Enten­te Flo­ra­le Euro­pe, en land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen afge­lo­pen woens­dag uit­ste­ken­de pre­sen­ta­ties gege­ven over De Groe­ne Stad, de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa en over de toe­pas­sing van De Groe­ne Stad filo­so­fie in de prak­tijk op de World Expo 2010 in Shang­hai. […]