Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mend recre­a­tief con­cept voor groe­ne heu­vel

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mers die een cre­a­tie­ve en aan­trek­ke­lij­ke voor­zie­ning kun­nen rea­li­se­ren op het Groe­ne Schip. Het Groe­ne Schip is een opval­lend ver­schijn­sel tus­sen recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de en de haven van Amster­dam. Een berg van cir­ca 30 meter hoog in het vlak­ke land­schap. Staats­bos­be­heer wil deze plek aan­trek­ke­lijk maken voor recre­an­ten en zoekt onder­ne­mers die invul­ling kun­nen […]

Duur­zaam benut­ten van natuur goed voor eco­no­mie

De natuur levert aller­lei goe­de­ren en dien­sten die eco­no­mi­sche kan­sen bie­den, zoals  water, voed­sel, bouw­ma­te­ri­a­len en recre­a­tie­ge­bie­den.  Door de groei­en­de wereld­be­vol­king en de stij­gen­de wel­vaart staat dit ‘natuur­lijk kapi­taal’ ech­ter onder druk. Onder­ne­mers, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den zoe­ken daar­om naar wegen om ook in de toe­komst te kun­nen blij­ven pro­fi­te­ren van het natuur­lijk kapi­taal. Dit […]

Wage­nin­gen UR werkt aan beter benut­ten van ken­nis over ‘baten’ ste­de­lijk groen voor gezond­heid en wel­zijn

Ste­de­lijk groen blijkt veel posi­tie­ve effec­ten te heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen. De ken­nis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is ono­ver­zich­te­lijk en daar­door slecht toe­gan­ke­lijk voor bij­voor­beeld ste­de­bou­wers, ont­wer­pers en beheer­ders van ste­de­lijk groen. Om deze ken­nis beter te kun­nen benut­ten en toe­pas­sen, bren­gen onder­zoe­kers van Wage­nin­gen […]

Groe­ne Stad op Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst”

De toe­komst van de mens­heid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toe­komst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplos­sin­gen te vin­den voor toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen op het gebied van mobi­li­teit, ener­gie, bestuur­baar­heid en leef­baar­heid? Deze vra­gen staan cen­traal op de Neder­­lands-Fran­­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst” die […]