Berichten

Staatsbosbeheer zoekt ondernemers die een creatieve en aantrekkelijke voorziening kunnen realiseren op het Groene Schip. Het Groene Schip is een opvallend verschijnsel tussen recreatiegebied Spaarnwoude en de haven van Amsterdam. Een berg van circa 30 meter hoog in het vlakke landschap. Staatsbosbeheer wil deze plek aantrekkelijk maken voor recreanten en zoekt ondernemers die invulling kunnen geven aan de volle breedte van vrijetijdsbesteding, innovatie, recreatie, educatie of combinatie(s) daarvan.
Het Groene Schip ligt in natuur- en recreatiegebied Houtrak, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De komende jaren verbetert Staatsbosbeheer hier de kwaliteit van natuur en de mogelijkheden voor recreatie. Onderdeel van de plannen is een aantrekkelijke innovatieve recreatievoorziening op het Groene Schip.
Geen alledaagse plek
‘We laten ons graag verrassen,’ zegt projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer. ‘Het is een bijzondere locatie, die vraagt om een bijzondere invulling. Hoe kun je recreanten verleiden langer te blijven op een berg van 3 hectare groot op 30 meter hoogte? In ieder geval met geweldig uitzicht met aan de ene kant Amsterdam en aan de andere kant de bedrijvigheid van IJmuiden. Voor je passeren de grote schepen op het Noordzeekanaal. Maar verder is er niets. We hopen dat een ondernemer de unieke waarden van het gebied benut en met een creatieve invulling komt. Dat mag wat ons betreft best innovatief zijn, want het is geen alledaagse plek.’
Zorgvuldig selectieproces
Geïnteresseerde ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen tot 1 september. Een selectiecommissie met vertegenwoordigers van o.a. Staatsbosbeheer en gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude beoordeelt de plannen. De initiatiefnemers met plannen die het best voldoen aan de gestelde criteria, krijgen de kans hun plan verder uit te werken. Eind november wordt de definitieve selectie gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat diverse plannen een plek krijgen op de berg want er is voldoende ruimte.
Aanleg
Aan het Groene Schip wordt momenteel nog gewerkt. Het is nu 20 meter hoog, hier komt nog 10 meter bovenop. De werkzaamheden zijn begin 2018 gereed. De heuvel is, net zoals de heuvel in het aanliggende recreatiegebied Spaarnwoude, opgebouwd uit afvalstoffen. Deze worden ingepakt en afgedekt met een laag grond van ongeveer een meter. Op de heuvel in recreatiegebied Spaarnwoude is onder andere een indoor skihal en een ATB-route gevestigd.
Samenwerking met ondernemers
Bij de besluitvorming over het Groene Schip heeft Staatsbosbeheer afgesproken de heuvel te ontsluiten voor recreatie. ‘Het past volledig binnen de nieuwe manier van werken van Staatsbosbeheer om dit samen met ondernemers te doen. De creatieve en innovatieve ideeën komen juist van deze groep. We geven dit dan ook graag letterlijk de ruimte’, aldus projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer.
Bron:

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals  water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden.  Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit brengt innovaties op gang. Maar veel mogelijkheden blijven nog onbenut. Het is zaak om door te pakken.
Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in een vandaag verschenen studie ‘Natuurlijk Kapitaal: naar waarde geschat’.  De afgelopen twee jaar heeft het PBL, op verzoek van  het ministerie van Economische Zaken,  in de praktijk verkend hoe de samenleving kan blijven profiteren van wat de natuur biedt, zonder dat dit ten koste gaat van de natuurlijke rijkdommen.
Mondiaal: natuurlijk kapitaal staat onder druk
“We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free.” Mede dankzij deze uitspraak van TEEB-directeur Pavan Sukhdev* neemt de laatste jaren de aandacht voor de waarde van natuur, het natuurlijk kapitaal, en een duurzame benutting daarvan, toe. Dit natuurlijk kapitaal levert allerlei diensten, zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals water, voedsel, schone lucht, energie, recreatie. Wereldwijd gaat 60% van de diensten achteruit. Problemen doen zich vooral voor bij de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbestrijding en koolstofvastlegging. Dit kan leiden tot een tekort aan voedsel en water en tot inkomensdaling.
Duurzaam ondernemen om grondstoffen veilig te stellen
In Nederland is er een groeiend besef bij ondernemers dat duurzaam omgaan met natuur pure noodzaak is om ook in de toekomst zeker te zijn van de grondstoffen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling. Zo hebben bedrijven in de cacaoketen sterk ingezet op certificering van de productie omdat de kwaliteit en de productiehoeveelheid tekort dreigden te schieten. Daarnaast zien ondernemers kansen om geld te verdienen met duurzame producten. Soms ook spelen idealistisch doelen mee. Zo is er een groeiende markt voor duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel, waarbij ondernemers uit idealisme genoegen nemen met lagere opbrengsten.
Nederlandse natuur- en landschapsorganisaties zoeken tegelijkertijd naar nieuwe inkomstenbronnen en verbreding van draagvlak. Veel organisaties bieden daarom recreatieactiviteiten aan. Ook gebruiken ze het snoeiafval om energie uit biomassa van te maken. De nieuwe activiteiten mogen niet ten koste gaan van de biodiversiteit. In het beste geval neemt de biodiversiteit zelfs toe doordat de milieucondities in een gebied verbeteren.
Samen in een gebied duurzaam gebruik maken van de natuur
In Nederland is de ruimte schaars; veel partijen (burgers, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven) willen iets in een gebied, ieder vanuit een eigen belang. Door samen te werken kunnen deze partijen duurzamer gebruik maken van het natuurlijk kapitaal dat een gebied rijk is. Zo werken in de Eems-Dollard provincie, waterschap, de landbouw en natuurorganisaties samen om een dubbele dijkzone aan te leggen die zorgt voor waterveiligheid. Dit gaat in combinatie met aquacultuur, recreatie, natuurontwikkeling en grondstoffenwinning. Ook in steden komen dit soort samenwerkverbanden voor: bijvoorbeeld om een stad te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Nog een weg te gaan
Uit de PBL-verkenning blijkt dat initiatieven waarbij natuur en economie elkaar versterken, innovaties op gang brengen. Slimmer omgaan met natuurlijke kapitaal zorgt voor maatschappelijke winst (meer baten, soms minder kosten). Maar er is nog een weg te gaan. Onder bedrijven, organisaties en overheden is het veel pionieren door koplopers; het is zeker nog geen gangbare praktijk. Het ontbreekt vaak aan kennis en bestaande regelgeving kan belemmerend zijn. Veel wet- en regelgeving is namelijk gericht op wat niet mag: hoe bescherm je natuur tegen overexploitatie. Minder bekend is hoe je het natuurlijk kapitaal kan beschermen en er tegelijkertijd economisch en maatschappelijk voordeel uit kunt halen, bijvoorbeeld door het duurzaam oogsten van grondstoffen of op een duurzame wijze onttrekken van drinkwater uit een gebied. Een duurzame verbinding tussen financieel en natuurlijk kapitaal is er dus nog niet, maar het fundament is gelegd. Voor de toekomst is het zaak de gesignaleerde belemmeringen aan te pakken. Alleen dan kunnen bedrijven, natuurorganisaties en burgers de kansen die er zijn voor bescherming én benutting verder uitbouwen.
Bron: www.duurzaamnieuws.nl

Stedelijk groen blijkt veel positieve effecten te hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. De kennis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is onoverzichtelijk en daardoor slecht toegankelijk voor bijvoorbeeld stedebouwers, ontwerpers en beheerders van stedelijk groen. Om deze kennis beter te kunnen benutten en toepassen, brengen onderzoekers van Wageningen UR samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein de baten van groen in de stedelijke omgeving in de komende drie jaar in beeld.

Het onderzoek vindt plaats in een publiek-privaat samenwerkingsproject (PPS). Het gaat in dit project niet om de ontwikkeling van nieuwe kennis, maar om het toegankelijk maken van de wereldwijd reeds beschikbare wetenschappelijke en praktijkkennis. Het samenvatten en in praktische handvatten vertalen van die kennis moet leiden tot een betere benutting van de positieve effecten van groen in de stad.

Stedelijk groen: van kostenpost naar baten

In het verleden werd groen vooral gezien als een kostenpost. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de baten van groen: de positieve effecten op gezondheid en welzijn, de bijdragen aan waterberging en luchtkwaliteit, verbetering van het stadsklimaat, etc. De kennis van deze baten, ook wel aangeduid als ‘ecosysteemdiensten van groen’, groeit, maar is gefragmenteerd en verspreid aanwezig en dus moeilijk te overzien voor ontwerpers en groenbeheerders. Om bij beslissingen rond ontwerp, aanleg en beheer van groen de potentiële baten van dat groen beter te kunnen benutten, is er grote behoefte aan praktische en toegankelijke kennis. Ook producenten en handelaren van boomkwekerijproducten willen graag meer weten over de potentiële bijdrage van individuele soorten aan specifieke baten van groen. Dan kunnen ze hun klanten immers beter informeren over door hen gewenste positieve effecten. Het nu gestarte project voorziet in deze twee leemtes.

De toekomst van de mensheid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energie, bestuurbaarheid en leefbaarheid?

Deze vragen staan centraal op de Nederlands-Franse conferentie “De Stad van de Toekomst” die op donderdag 20 en vrijdag 21 november 2014 in Parijs plaatsvindt. Deze bijeenkomst van architecten, planologen, onderzoekers, ondernemers en bestuurders zal werken aan duidelijke antwoorden op vraagstellingen op het gebied van technologie, economie, planologie en bestuur. Een bijzonder aandeel aan de discussie is die van een geselecteerd aantal jonge talenten die aan de conferentie zullen deelnemen.
De Groene Stad zal vertegenwoordigd zijn op deze conferentie.