Wage­nin­gen UR werkt aan beter benut­ten van ken­nis over ‘baten’ ste­de­lijk groen voor gezond­heid en wel­zijn

Ste­de­lijk groen blijkt veel posi­tie­ve effec­ten te heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen. De ken­nis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is ono­ver­zich­te­lijk en daar­door slecht toe­gan­ke­lijk voor bij­voor­beeld ste­de­bou­wers, ont­wer­pers en beheer­ders van ste­de­lijk groen. Om deze ken­nis beter te kun­nen benut­ten en toe­pas­sen, bren­gen onder­zoe­kers van Wage­nin­gen UR samen met stu­den­ten van Hoge­school Van Hall Laren­stein de baten van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving in de komen­de drie jaar in beeld.

Het onder­zoek vindt plaats in een publiek-pri­vaat samen­wer­kings­pro­ject (PPS). Het gaat in dit pro­ject niet om de ont­wik­ke­ling van nieu­we ken­nis, maar om het toe­gan­ke­lijk maken van de wereld­wijd reeds beschik­ba­re weten­schap­pe­lij­ke en prak­tijk­ken­nis. Het samen­vat­ten en in prak­ti­sche hand­vat­ten ver­ta­len van die ken­nis moet lei­den tot een bete­re benut­ting van de posi­tie­ve effec­ten van groen in de stad.

Ste­de­lijk groen: van kos­ten­post naar baten

In het ver­le­den werd groen voor­al gezien als een kos­ten­post. Tegen­woor­dig is er meer aan­dacht voor de baten van groen: de posi­tie­ve effec­ten op gezond­heid en wel­zijn, de bij­dra­gen aan water­ber­ging en lucht­kwa­li­teit, ver­be­te­ring van het stads­kli­maat, etc. De ken­nis van deze baten, ook wel aan­ge­duid als ‘eco­sys­teem­dien­sten van groen’, groeit, maar is gefrag­men­teerd en ver­spreid aan­we­zig en dus moei­lijk te over­zien voor ont­wer­pers en groen­be­heer­ders. Om bij beslis­sin­gen rond ont­werp, aan­leg en beheer van groen de poten­ti­ë­le baten van dat groen beter te kun­nen benut­ten, is er gro­te behoef­te aan prak­ti­sche en toe­gan­ke­lij­ke ken­nis. Ook pro­du­cen­ten en han­de­la­ren van boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten wil­len graag meer weten over de poten­ti­ë­le bij­dra­ge van indi­vi­du­e­le soor­ten aan spe­ci­fie­ke baten van groen. Dan kun­nen ze hun klan­ten immers beter infor­me­ren over door hen gewens­te posi­tie­ve effec­ten. Het nu gestar­te pro­ject voor­ziet in deze twee leem­tes.