Berichten

Grotere bomen aanplanten langs de Vecht. Het opknappen van tuinen en hofjes aan de oostoever van de Vecht. Meer groen in woonbuurten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen. Over deze en andere maatregelen organiseert de gemeente Utrecht informatiebijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden om hen bij de plannen én de uitvoering te betrekken.

Deze plannen staan in de concept Visie Vechtoevers, die het Utrechtse college 24 april 2012 heeft vastgesteld. Het doel ervan is meer groen en meer samenhang te realiseren in de openbare ruimte langs de Vecht. De Vecht vormt een belangrijke verbinding van de stad naar buiten. Naast een ecologische- en recreatieve functie heeft de rivier ook een belangrijke functie als groene long voor de aanliggende woonbuurten Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen.

Kosten
Organisaties en buurtbewoners langs de Vechtoevers zijn nadrukkelijk uitgenodigd over de plannen én de verdere uitvoering mee te praten. Na de reeks participatiebijeenkomsten en de daarop volgende inspraaktermijn van 14 mei tot 24 juni 2012 stelt het college van b en w de definitieve Visie Vechtoevers vast. Mogelijk starten de eerste werkzaamheden na de zomer. Voor de uitvoering staat circa vijf jaar gepland. De uitvoering kost in totaal 900.00 euro, waarvan 800.000 euro uit het Meerjaren Groenprogramma van de gemeente Utrecht en 100.000 euro van de Bestuur regio Utrecht (BRU).

 Aantrekkelijke, groene stad
De gemeente Utrecht vindt groen in en om de stad belangrijk voor haar inwoners. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen en op korte afstand kan recreëren in het groen. Concrete projecten zijn opgenomen in het Meerjaren groenprogramma 2011-2014, dat de gemeente jaarlijks actualiseert »

Bron:
Gemeente Utrecht

De term ‘Dorps wonen in Vleuterweide’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de karige hoeveelheid groen in de nieuwe wijk. ‘Minimalistisch designgroen’ grappen de bewoners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Rietvelden worden handtekeningen verzameld voor meer groen.

Heel erg veel groen en heel erg veel rust. Dat idee had Mireille Pluijgers-van der Velden toen ze zo’n drie jaar geleden met haar gezin naar Vleuterweide verhuisde. “We verhuisden naar de rand van de stad, dichtbij de natuur. Namen voor wegen als „Landschapsbaan‟ en „Rivierkom‟ klinken idyllisch, maar in de praktijk zijn het racebanen met hier en daar wat sprieterige bomen.” Maar wat Pluijgers nog het meest aan het hart gaat is dat het grote aantal kinderen in de wijk opgroeit zonder natuur.

Lees het volledige artikel van ‘Ons Leidsche Rijn’ »

Bron:
Ons Leidsche Rijn

De woordvoerders natuur van vrijwel alle Tweede Kamer fracties geven hun royale steun aan de verdere voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit werd duidelijk tijdens het Nationaal Natuurdebat dat woensdag 12 mei in Sociëteit De Witte in Den Haag werd gehouden. 

De woordvoerders namen hierbij ook het boek “Publiek Geheim, het succes van de EHS” in ontvangst. Dit boek geeft een goed overzicht van de opzienbarende resultaten van twintig jaar gezamenlijk werken aan de Ecologische Hoofdstructuur.

De standpunten van de Kamerfracties werden verwoord door Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Janneke Snijder (VVD), Bas van der Vlies (SGP), Hein Pieper (CDA), Hugo Polderman (SP), Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Lutz Jacobi (PvdA) en Ernst Cramer (Christen Unie).

 

Namens de organisaties riep Jan-Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, de landelijke politiek op om het heilloze debat over inrichting versus aankoop te stoppen en als landelijke politiek niet in te gaan op welke partij natuur waar aanlegt. “Het gaat er niet om wie het doet, maar dat het gebeurt en dat het wordt uitgevoerd door de juiste partij op de juiste plaats. Dit is vooral een zaak van de provinciale en gemeentelijke overheden”, aldus De Graeff. 

Partijstandpunten
De VVD was heel duidelijk ten aanzien van de tijdsplanning. Janneke Snijder houdt vast aan 2018 als tijdstip waarop de EHS moet zijn gerealiseerd. De boeren of particuliere eigenaren die grond verkopen moet volledig worden schadeloos gesteld.  Zij vond een dankbaar gehoor bij de particuliere grondeigenaren, die aandrongen op een vereenvoudiging van de regelgevingen en het gelijk houden van de spelregels. Bas van der Vlies (SGP) benadrukte ook de belangrijke rol van een betrouwbare overheid. Hij noemde de EHS een absolute noodzaak in het kader van goed rentmeesterschap. Ook de Ernst Cramer van de Christen Unie legde hierop de nadruk. Hein Pieper (CDA) noemde de rol van de boeren in het natuurbeheer van groot belang. Door de boeren ook die rol toe te kennen, acht hij de kans veel groter dat deze bereid zijn tot een vrijwillige medewerking, zonder noodzaak voor gedwongen onteigening. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) legde de koppeling tussen de goede ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur en omvorming van de grootschalige veehouderij. Liesbeth van Tongeren (Groen Links) hamerde op het belang van kwaliteit in combinatie met kwantiteit. Zij deed de suggestie de €4.5 miljard aan subsidie voor fossiele brandstoffen af te bouwen tot 3,5 miljard voor meer duurzame energie bronnen en 1 miljard over te hevelen naar de Ecologische Hoofdstructuur. Boris van der Ham (D66) wees op de belangrijke economische waarde van de natuur. Hij claimde dat D66 van de partijen in het politieke midden de meest groene partij is. Hierop kwalificeerde Jort Kelder de partij als ‘Groen Rechts’. Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid toonde zich strijdbaar als altijd in haar positieve houding ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur.

Boekpresentatie
Het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS laat opzienbarende resultaten zien van twintig jaar gezamenlijk werken aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierin stellen de deelnemende organisaties De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Nationaal Groenfonds dat de EHS geen afbreuk doet aan de economische ontwikkeling, maar juist een randvoorwaarde is voor duurzame groene economische groei. Ook om deze reden zou de overheid zo spoedig mogelijk de noodzakelijke middelen voor grondaankopen, inrichten en beheer van de EHS op orde moeten krijgen. Het boek toont aan de hand van 39 projecten aan dat ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur inmiddels al opzienbarende resultaten zijn geboekt.

 

 

 

 

 
 

In deze nota staan de hoofdlijnen en maatregelen voor ecologische inrichting en beheer van de twaalf verbindingszones in de komende tien jaar. Voor de gebieden Ypenburg en Leidschenveen zijn nieuwe verbindingszones aangewezen. Voor o.a. Erasmusveld, Broeksloot, Binckhorst en Haagse Beek zijn enkele verbindingen toegevoegd. Bij de uitwerking van het masterplan Vlietzone wordt een nieuwe ecologische zone ‘Vlietzone’ ingepast. De nota levert ook ideeën voor maatregelen die gebruikt kunnen worden voor de groene netwerken op wijk- en buurtniveau. “Deze kleine natuurgebieden in de stad zijn voor mensen, dieren en planten van groot belang om goed te kunnen leven. Gaat u eens kijken in een van de twaalf zones en ontdek de natuur bij u om de hoek”, aldus Rabin Baldewsingh, wethouder leefbaarheid.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
Ecologie, beleid,ecozone

Bron:
Gemeente Den Haag