Utrecht ver­sterkt recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche rou­te langs Vech­toe­vers

Gro­te­re bomen aan­plan­ten langs de Vecht. Het opknap­pen van tui­nen en hof­jes aan de oostoe­ver van de Vecht. Meer groen in woon­buur­ten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijls­weerd, Over­vecht en Zui­len. Over deze en ande­re maat­re­ge­len orga­ni­seert de gemeen­te Utrecht infor­ma­tie­bij­een­kom­sten met bewo­ners en ande­re belang­heb­ben­den om hen bij de plan­nen én de uit­voe­ring te […]

Leid­sche Rijn wil groe­ne eco­lo­gi­sche zone in plaats van a‑functioneel groen

De term ‘Dorps wonen in Vleu­ter­wei­de’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de kari­ge hoe­veel­heid groen in de nieu­we wijk. ‘Minimalistisch design­groen’ grap­pen de bewo­ners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Riet­vel­den wor­den hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld voor meer groen. Heel erg veel groen en heel erg […]

Poli­tiek staat ach­ter Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur

De woord­voer­ders natuur van vrij­wel alle Twee­de Kamer frac­ties geven hun roy­a­le steun aan de ver­de­re voort­gang van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Dit werd dui­de­lijk tij­dens het Nati­o­naal Natuur­de­bat dat woens­dag 12 mei in Sociëteit De Wit­te in Den Haag werd gehou­den.  De woord­voer­ders namen hier­bij ook het boek “Publiek Geheim, het suc­ces van de […]

Nota Ste­de­lij­ke Eco­lo­gi­sche Ver­bin­dings­zo­nes in Den Haag

In deze nota staan de hoofd­lij­nen en maat­re­ge­len voor eco­lo­gi­sche inrich­ting en beheer van de twaalf ver­bin­dings­zo­nes in de komen­de tien jaar. Voor de gebie­den Ypen­burg en Leid­schen­veen zijn nieu­we ver­bin­dings­zo­nes aan­ge­we­zen. Voor o.a. Eras­mus­veld, Broek­sloot, Bin­ck­horst en Haag­se Beek zijn enke­le ver­bin­din­gen toe­ge­voegd. Bij de uit­wer­king van het mas­ter­plan Vliet­zo­ne wordt een nieu­we eco­lo­gi­sche […]