Berichten

De omgeving rondom het betonnen dak van de spoortunnel in Delft wordt een groene oase. In totaal moeten 608 bomen bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dinsdag worden de eerste 89 bomen geplaatst.

Het is een speerpunt voor de landelijke en provinciale overheden: Een duurzamere inrichting van de stad. Het kale stuk grond rondom de nieuwe spoortunnel in Delft was volgens de gemeente de perfecte locatie om dat te verwezenlijken.
Vijftien verschillende soorten bomen zullen de spoortunnel aankleden en moeten ertoe leiden dat de tunnel in het voorjaar een grote groene zone wordt. De bedoeling is dat vrijdag alle bomen er staan.
Bron: omroepwest.nl
Er is de laatste jaren ruim 1 miljoen bezuinigd op groen (17% van het budget). De nota Groen van een paar jaar geleden heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het groen in de stad en dat is lastig met 17% minder budget. Dat kan iedereen zien in de stad. Reden voor GroenLinks om het beheerplan Groen ter bespreking te vragen in de gemeenteraad. Groen in de stad is belangrijk. Groen maakt de stad leefbaar en maakt mensen gelukkig en gezond. Groen trekt vogels en vlinders aan. En groen draagt bij aan het ‘waterbergende vermogen’. De stad wordt steeds meer bebouwd, bestraat en betegeld. Het water kan niet makkelijk wegzakken en dat kan problemen geven.
Zelfbeheer stimuleren
Minder geld is een gegeven. Dat we daarom meer inzetten op zelf- en medebeheer vindt GroenLinks logisch en aanvaardbaar. Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat al vele tientallen beheerovereenkomsten zijn afgesloten met bewoners of organisaties die een stukje openbaar groen (gedeeltelijk) onderhouden. Bijvoorbeeld met de Bedrijven Kring Schieoevers die het beheer van het groen in hun gebied hebben overgenomen van de gemeente. Dat is een mooie ontwikkeling. Maar het kan nog beter.
GroenLinks heeft er bij het college op aangedrongen om bewoners en bedrijven nóg meer te betrekken bij het beheer van het groen in hun buurt. Veel bewoners, maar ook scholen en bedrijven willen dat. Ze willen een moestuin beginnen, boomspiegels beplanten, groene daken aanleggen of openbaar groen beheren, maar weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente hier veel meer energie in gaat steken.
Bomen
Bomen zijn belangrijk. Ze maken steden groener. En schoner want ze filteren de viezigheid uit de lucht. GroenLinks heeft in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het feit dat het aantal bomen in de computer van de gemeente niet overeen komt met het werkelijke aantal bomen. Er ontbreken 1300 bomen. De wethouder heeft uitgelegd hoe dat zit. Er zijn bomen geveld die nog niet zijn herplant (bijv. in de Spoorzone en bij het nieuwe ziekenhuis) of er zijn bomen geveld waarvan herplant om een andere reden is uit- of afgesteld.
De wethouder was stellig: de herplantplicht wordt in Delft nageleefd. Dat is heel belangrijk voor GroenLinks. We zullen hem daar ook aan houden! Het voorstel van OD en CDA voor een openbare databank bomen en groen vindt GroenLinks erg interessant. Onze wethouder vindt dat ook en kondigde een nota aan over open data, waarin een openbaar bomenregister de pilot zal zijn.
Gemiste kans
Maar dat er nog werk aan de winkel is, bleek vorige week toen het plan voor de invulling van de locatie van de oude bieb aan de Kruisstraat werd gepresenteerd. Hier komt een supermarkt in een lelijke, platte, grijze doos. Terwijl op deze plek een innovatief, klimaat adaptief gebouw met een groen dak en groene gevels veel beter is. Een gemiste kans in onze mooie binnenstad.

Op het voormalige bibliotheekterrein in Delft is onlangs een groen beweegpark met fitnessapparaten en speeltoestellen waar jong en oud elkaar ontmoeten officieel in gebruik genomen.

De fitnessapparatuur, het paradepaardje van de Beweegtuin, is door iedereen te gebruiken en een supersportieve outfit is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde.

Gemeenteraadslid Stephan Brandligt is de initiatiefnemer van deze unieke voorziening, die in samenspraak met buurtbewoners en medewerkers van de gemeente tot stand is gekomen. In 2007 heeft Brandligt het idee geopperd om op deze plaats, na de sloop van de bibliotheek, een grasveld aan te leggen.

Fantastisch
Brandligt:”Later is het idee van en beweegtuin ontstaan en in 2009 is er door de gemeenteraad geld voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Ik moet eerlijk zeggen dat het veel meer is geworden dan wat we hadden gedacht. Het ziet er fantastisch uit, een verrijking voor de binnenstad waar zo weinig ruimte voor groen en bewegen is. Het is vooralsnog een tijdelijke voorziening, maar wie weet wat er gebeurt als deze Beweegtuin een groot succes wordt. Ik ben er heel blij mee”.

Ontmoetingsplek
Ook Wethouder Raimond de Prez was in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. “Het is niet alleen een mooie plek om te bewegen, spelen en sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten en op de bankjes of boomstammen te kijken naar alles wat er gebeurt. Het is juist de combinatie van outdoorfitness voor de oudere leeftijdsgroep, schommeleiland, zandbak, pannavoetbalkooi en jeu de boulesbaan die iedereen de mogelijkheid geeft hier actief te zijn”.

Een groene gezonde wijk
Wie in een groene wijk woont, voelt zich beter en bezoekt minder vaak de huisarts. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en het ontmoeten van buurtbewoners. Daarnaast is groen in de buurt goed voor de ontwikkeling van kinderen en kan het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en een goed microklimaat. Kortom, groen in de wijk is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van haar inwoners. Meer informatie »

Bron:
Delft op zondag

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De gemeente Delft heeft zestien groengebieden die voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd cultuurhistorisch nader onderzocht als groene parels van Delft. Dit staat in het rapport “Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch groen tot 1940, 16 groene parels in Delft als spiegels van de tijd.”

Bepalend voor de waardestelling van de groene parels zijn zes criteria; cultuurhistorische betekenis voor de stad, de ruimtelijke waarden en de zeldzaamheid en typologie van het ontwerp. Daarnaast zijn de gaafheid en de ontwerper zelf van de groene parels belangrijk. Alle groengebieden die in het rapport zijn opgenomen liggen in en rond de binnenstad.

Kennis toepassen voor planontwikkeling
De gemeente Delft gaat de kennis en inzicht die het rapport geeft gebruiken bij toekomstige planontwikkelingen van de stad.  Wethouder Vuijk, (Monumenten) hierover: “Dit rapport toont aan dat Delft een diversiteit aan waardevolle groengebieden heeft. Naast de vele monumenten zijn ook deze groene parels het bezichtigen meer dan waard.”

Groene parels beschermen
Zijn collega, Anne Koning (Ruimtelijke Ordening en Groen): “Deze inventarisatie biedt goede mogelijkheden om de groene parels voor de toekomst te beschermen. Dat kan door vanuit dit rapport de inrichting ter hand te blijven nemen en deze te verankeren in beheerplannen en dergelijke.”

Bron:
Gemeente Delft

Delftse particuliere woningeigenaren, non-profitorganisaties en bedrijven kunnen vanaf half november 2009 bij de gemeente Delft subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak op hun pand. Met de groene daken wil de gemeente het groenoppervlak in de stad vergroten om zo de luchtkwaliteit te verbeteren en de afvoer van regenwater te vertragen.

Het aanleggen van een groendak levert niet alleen een mooi groen dak op, maar het bespaart ook nog eens energie door betere isolatie, het is geluidswerend en zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking.

Particuliere woningeigenaren krijgen per m2 aangelegde extensieve groendak voorziening € 25,- subsidie. Non-profitorganisaties en bedrijven krijgen 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 25,- per m2 aangelegd extensieve groendak voorziening. Om de subsidie te krijgen moet minimaal 6 m2 van het dakoppervlak zijn beplant.


Verschillende aanvragen binnen
Wethouder Lian Merkx (Duurzaamheid): “We hebben al verschillende aanvragen binnen, niet alleen vanuit particulieren maar juist ook vanuit het bedrijfsleven in Delft. Dat is natuurlijk prachtig want het geeft aan dat het voorziet in een concrete vraag. We willen als gemeente graag samen met de stad zoeken goede oplossingen voor duurzame vraagstukken. Dit project past in het rijtje van de verschillende activiteiten die we als gemeente samen met partners ondernemen om van Delft een duurzame stad te maken en te houden.

Bedragen
Voor 2009 heeft de gemeente € 50.000,- subsidie beschikbaar voor de aanleg van sedum-en grasdaken, waarvan € 25.000,- voor particuliere woningeigenaren en â‚¬ 25.000,- voor non-profitorganisaties en bedrijven.

Het subsidieplafond bedraagt voor 2010 € 100.000,- waarvan € 25.000,- voor particuliere woningeigenaren en € 75.000,- voor non-profit organisaties en bedrijven.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Delft

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Delft gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan een gevarieerde natuur in de stad. Zo wil de gemeente vlinders en libellen lokken.

In openbare gebieden worden vaste planten geplaatst die vlinders trekken. Om libellen aan te trekken, worden bij oevers planten als lisdodde en zwanebloem geplant.

Lees het volledige bericht in AD »

Bron:
Algemeen Dagblad

Het college van B&W van de gemeente Delft stelt eenmalig €30.000 beschikbaar om een aantal dakdelen in de Poptahof te voorzien van een sedumdak.

Dit dak gaat als een verlengde van het park fungeren waardoor het groen tot aan de woningen wordt gebracht.

Groene ader van de wijk
Woningcorporatie Woonbron Delft werkt samen met de gemeente Delft aan een duurzame herstructurering van de wijk Poptahof. Eén van de concrete resultaten is de ontwikkeling van het Poptapark, die een groene ader van de wijk vormt.

 

 

Redenen voor groen dak
De voornaamste redenen voor Delft om groene daken aan te leggen zijn:

  • Waterzuivering door beplanting waardoor het gebruikt kan worden;
  • Verbetering van warmte -en koude isolatie;
  • Geluidsisolatie;
  • Buffering, verdamping en vertraagt afvoer van regenwater met 50%;
  • Compensatie terugdringing van natuur, meer leven in de stad;
  • Verbetering luchtkwaliteit door opvangen van fijnstof.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Delft