Omge­ving spoor­tun­nel Delft wordt groe­ne oase

De omge­ving rond­om het beton­nen dak van de spoor­tun­nel in Delft wordt een groe­ne oase. In totaal moe­ten 608 bomen bij­dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Dins­dag wor­den de eer­ste 89 bomen geplaatst. Het is een speer­punt voor de lan­de­lij­ke en pro­vin­ci­a­le over­he­den: Een duur­za­me­re inrich­ting van de stad. Het kale stuk grond rond­om de nieu­we […]

Groen in Delft blijft aan­dacht vra­gen

Er is de laat­ste jaren ruim 1 mil­joen bezui­nigd op groen (17% van het bud­get). De nota Groen van een paar jaar gele­den heeft als doel het in stand hou­den en zo moge­lijk ver­be­te­ren van het groen in de stad en dat is las­tig met 17% min­der bud­get. Dat kan ieder­een zien in de stad. Reden […]

Groen beweeg­park in Delft geo­pend

Op het voor­ma­li­ge bibli­o­theek­ter­rein in Delft is onlangs een groen beweeg­park met fit­ness­ap­pa­ra­ten en speel­toe­stel­len waar jong en oud elkaar ont­moe­ten offi­ci­eel in gebruik geno­men. De fit­ness­ap­pa­ra­tuur, het para­de­paard­je van de Beweeg­tuin, is door ieder­een te gebrui­ken en een super­spor­tie­ve out­fit is daar­voor geen nood­za­ke­lij­ke voor­waar­de. Gemeen­te­raads­lid Stephan Brand­ligt is de ini­ti­a­tief­ne­mer van deze unie­ke […]

Zes­tien groen­ge­bie­den wor­den groe­ne parels van Delft

De gemeen­te Delft heeft zes­tien groen­ge­bie­den die voor de Twee­de Wereld­oor­log zijn aan­ge­legd cul­tuur­his­to­risch nader onder­zocht als groe­ne parels van Delft. Dit staat in het rap­port “Inventarisatie en waar­de­stel­ling cul­tuur­his­to­risch groen tot 1940, 16 groe­ne parels in Delft als spie­gels van de tijd.” Bepa­lend voor de waar­de­stel­ling van de groe­ne parels zijn zes cri­te­ria; cul­tuur­his­to­ri­sche […]

Gemeen­te Delft gaat voor groe­ne daken

Delft­se par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren, non-pro­­fit­or­­ga­­ni­sa­­ties en bedrij­ven kun­nen van­af half novem­ber 2009 bij de gemeen­te Delft sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen­dak op hun pand. Met de groe­ne daken wil de gemeen­te het groen­op­per­vlak in de stad ver­gro­ten om zo de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren en de afvoer van regen­wa­ter te ver­tra­gen. Het aan­leg­gen van […]

Delft wil geva­ri­eer­de natuur in de stad

De gemeen­te Delft gaat de komen­de tijd extra aan­dacht beste­den aan een geva­ri­eer­de natuur in de stad. Zo wil de gemeen­te vlin­ders en libel­len lok­ken. In open­ba­re gebie­den wor­den vas­te plan­ten geplaatst die vlin­ders trek­ken. Om libel­len aan te trek­ken, wor­den bij oevers plan­ten als lis­dod­de en zwa­ne­bloem geplant. Lees het vol­le­di­ge bericht in AD […]

Delft stelt €30.000 beschik­baar voor groe­ne daken

Het col­le­ge van B&W van de gemeen­te Delft stelt een­ma­lig €30.000 beschik­baar om een aan­tal dak­de­len in de Pop­ta­hof te voor­zien van een sed­um­dak. Dit dak gaat als een ver­leng­de van het park fun­ge­ren waar­door het groen tot aan de wonin­gen wordt gebracht. Groe­ne ader van de wijkWoning­cor­po­ra­tie Woon­bron Delft werkt samen met de gemeen­te […]