Groen beweeg­park in Delft geo­pend

Op het voor­ma­li­ge bibli­o­theek­ter­rein in Delft is onlangs een groen beweeg­park met fit­ness­ap­pa­ra­ten en speel­toe­stel­len waar jong en oud elkaar ont­moe­ten offi­ci­eel in gebruik geno­men.

De fit­ness­ap­pa­ra­tuur, het para­de­paard­je van de Beweeg­tuin, is door ieder­een te gebrui­ken en een super­spor­tie­ve out­fit is daar­voor geen nood­za­ke­lij­ke voor­waar­de.

Gemeen­te­raads­lid Stephan Brand­ligt is de ini­ti­a­tief­ne­mer van deze unie­ke voor­zie­ning, die in samen­spraak met buurt­be­wo­ners en mede­wer­kers van de gemeen­te tot stand is geko­men. In 2007 heeft Brand­ligt het idee geop­perd om op deze plaats, na de sloop van de bibli­o­theek, een gras­veld aan te leg­gen.

Fan­tas­tisch
Brandligt:“Later is het idee van en beweeg­tuin ont­staan en in 2009 is er door de gemeen­te­raad geld voor de uit­voe­ring beschik­baar gesteld. Ik moet eer­lijk zeg­gen dat het veel meer is gewor­den dan wat we had­den gedacht. Het ziet er fan­tas­tisch uit, een ver­rij­king voor de bin­nen­stad waar zo wei­nig ruim­te voor groen en bewe­gen is. Het is voor­als­nog een tij­de­lij­ke voor­zie­ning, maar wie weet wat er gebeurt als deze Beweeg­tuin een groot suc­ces wordt. Ik ben er heel blij mee”.

Ont­moe­tings­plek
Ook Wet­hou­der Rai­mond de Prez was in zijn nop­jes met de nieu­we aan­winst. “Het is niet alleen een mooie plek om te bewe­gen, spe­len en spor­ten, maar ook om elkaar te ont­moe­ten en op de bank­jes of boom­stam­men te kij­ken naar alles wat er gebeurt. Het is juist de com­bi­na­tie van out­door­fit­ness voor de oude­re leef­tijds­groep, schom­me­lei­land, zand­bak, pan­na­voet­bal­kooi en jeu de bou­les­baan die ieder­een de moge­lijk­heid geeft hier actief te zijn”.

Een groe­ne gezon­de wijk
Wie in een groe­ne wijk woont, voelt zich beter en bezoekt min­der vaak de huis­arts. Een groe­ne omge­ving ver­min­dert stress, nodigt uit tot bewe­gen en het ont­moe­ten van buurt­be­wo­ners. Daar­naast is groen in de buurt goed voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren en kan het bij­dra­gen aan per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling, zin­ge­ving en een goed micro­kli­maat. Kort­om, groen in de wijk is essen­ti­eel voor het ver­be­te­ren van de gezond­heid van haar inwo­ners. Meer infor­ma­tie »

Bron:
Delft op zon­dag

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.