Zes­tien groen­ge­bie­den wor­den groe­ne parels van Delft

De gemeen­te Delft heeft zes­tien groen­ge­bie­den die voor de Twee­de Wereld­oor­log zijn aan­ge­legd cul­tuur­his­to­risch nader onder­zocht als groe­ne parels van Delft. Dit staat in het rap­port “Inventarisatie en waar­de­stel­ling cul­tuur­his­to­risch groen tot 1940, 16 groe­ne parels in Delft als spie­gels van de tijd.”

Bepa­lend voor de waar­de­stel­ling van de groe­ne parels zijn zes cri­te­ria; cul­tuur­his­to­ri­sche bete­ke­nis voor de stad, de ruim­te­lij­ke waar­den en de zeld­zaam­heid en typo­lo­gie van het ont­werp. Daar­naast zijn de gaaf­heid en de ont­wer­per zelf van de groe­ne parels belang­rijk. Alle groen­ge­bie­den die in het rap­port zijn opge­no­men lig­gen in en rond de bin­nen­stad.

Ken­nis toe­pas­sen voor plan­ont­wik­ke­ling
De gemeen­te Delft gaat de ken­nis en inzicht die het rap­port geeft gebrui­ken bij toe­kom­sti­ge plan­ont­wik­ke­lin­gen van de stad.  Wet­hou­der Vuijk, (Monu­men­ten) hier­over: “Dit rap­port toont aan dat Delft een diver­si­teit aan waar­de­vol­le groen­ge­bie­den heeft. Naast de vele monu­men­ten zijn ook deze groe­ne parels het bezich­ti­gen meer dan waard.”

Groe­ne parels bescher­men
Zijn col­le­ga, Anne Koning (Ruim­te­lij­ke Orde­ning en Groen): “Deze inven­ta­ri­sa­tie biedt goe­de moge­lijk­he­den om de groe­ne parels voor de toe­komst te bescher­men. Dat kan door van­uit dit rap­port de inrich­ting ter hand te blij­ven nemen en deze te ver­an­ke­ren in beheer­plan­nen en der­ge­lij­ke.”

Bron:
Gemeen­te Delft